Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

III SAB/Po 6/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-25

realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na rok 2009 I. umarza postępowanie; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa; III...
z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Na podstawie art. 149 § 2 ustawy...

III SAB/Gd 1/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-25

lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a...
. w postępowaniu w sprawie przyznania wnioskowanej przez skarżącego producenta rolnego pomocy finansowej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (punkt 2. sentencji wyroku...

III SAB/Po 51/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-22

, które nie miało charakteru rażącego naruszenia prawa, II. zobowiązuje Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w [...] do wydania decyzji...
. stwierdzenie, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania i że miało to miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 2. przyznanie od organu na rzecz skarżącej sumy...

III SAB/Lu 41/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-10

, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o wymierzenie organowi grzywny., W odpowiedzi na skargę Kierownik Biura Powiatowego...
prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, co może stanowić jedną z przesłanek pociągnięcia urzędników winnych zaniedbań do odpowiedzialności...

I GSK 492/21 - Wyrok NSA z 2021-09-07

z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził koszty postępowania od organu na rzecz skarżącego., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy:, W dniu [...] listopada...
miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa oznacza wadliwość o szczególnie dużym ciężarze gatunkowym, co ma miejsce w razie oczywistego braku podejmowania...

III SAB/Po 1/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-03

[...], [...] i [...] było prowadzone w sposób przewlekły, II. stwierdza, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Kierownika Biura Powiatowego...
naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości, a także o stwierdzenie czy przewlekłe prowadzenie sprawy miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W odpowiedzi...

II SAB/Op 38/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-22

przewlekłość postępowania, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2) wymierza Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu...
z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

III SAB/Wr 12/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-22

, że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. dalej idącą skargę oddala; IV. zasądza od Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji...
;, - na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa w zw. z art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

III SAB/Wr 11/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-22

, że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. dalej idącą skargę oddala; IV. zasądza od Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji...
, czy przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, - zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych., W uzasadnieniu skargi strona...

III SAB/Wr 4/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-22

bezpośredniego na rok 2008 I. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; II. stwierdza, że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
dni;, - na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa w zw. z art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
1   Następne >   +2   +5   10