Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

III SA/Po 268/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-11

na automatach poza kasynem gry, postanawia: 1) odrzucić wniosek o przywrócenie terminu, 2) odrzucić skargę, 3) zwrócić skarżącej kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych...
) uiszczoną tytułem wpisu od skargi. Skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika radcę prawnego [...], w piśmie procesowym z [...] marca 2017 r. zawarła wniosek o przywrócenie...

I SA/Ol 459/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-05

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.S. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
Sądu Administracyjnego w Olsztynie na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]', którym odmówiono przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie...

III SA/Lu 202/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-02

pełnomocnika do doręczeń, pismo pozostawiono w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 k.p.a.)., Pismem z dnia [...] lipca 2013 r. H. S. wniósł o przywrócenie terminu...
poinformował stronę o pozostawieniu bez rozpoznania jej wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, w związku z nieusunięciem w terminie braków formalnych. W dniu...

I SA/Lu 20/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-30

za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wraz, z wnioskiem o przywrócenie terminie do jej wniesienia. Wskazał...
. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. i podlega odrzuceniu., W związku z wnioskiem skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi stwierdzić należy, że skoro skarga...

III SA/Wa 968/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-30

września 2011r. Skarżący zwrócił się do DIC o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od ww. decyzji NUC., DIC postanowieniem z [...] stycznia 2012r. niniejszy wniosek...
instancji zawierała prawidłowe pouczenie o prawie wniesienia odwołania do DIC. Z akt sprawy wynika, iż wniosek Skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia...

I SA/Bk 174/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-06-08

od towarów i usług w związku z wprowadzeniem na obszar celny wspólnoty określonych towarów wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu od jej wniesienia. W uzasadnieniu wniosku...
odwoławczego przed wniesieniem skargi nie został spełniony, dlatego też należało skargę odrzucić. Konsekwencją powyższego było uznanie wniosku Skarżącego o przywrócenie terminu...

III SA/Łd 521/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-08-02

kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry. W skardze skarżąca spółka zawarła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Skarga...
od rozpoznania zawartego w niej wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 58...

II SA/Go 1038/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-28

, wydaną w sprawie odwołania od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, wskazując numer wydanej w pierwszej instancji decyzji [...], wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu...
lecz Dyrektor Izby Celnej, a nadto cofnął skargę oraz złożony wraz z nią wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

III SA/Lu 485/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-17

), jednak do chwili obecnej nie otrzymał żadnej odpowiedzi. W związku z powyższym wniósł o umorzenie tych dwóch postępowań, przywrócenie terminu do złożenia zażalenia oraz zwolnienie...
. (nr [...] i nr [...]) organ wyznaczył jedynie dla strony siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego i poinformował, że organ celny...

I SA/Go 433/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-11

wszczęcia kontroli. Termin ten jest terminem procesowym, podlegającym przywróceniu na wniosek. Wskazując na wyrok NSA z 21 września 2012 r., sygn. akt I GSK 1024/11 organ...
r. Tym samym sprzeciw wniesiony w dniu 26 maja 2014 r. był niedopuszczalny. Nadto skarżący nie wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu., Postanowienie...
1   Następne >   3