Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OZ 809/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-01

zażalenia H. K. i J. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 2925/13 o odmowie przywrócenia terminu...
skutecznie doręczone skarżącym w dniu 30 grudnia 2013 r., Pismem z 13 stycznia 2014 r. skarżący złożyli wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia...

VIII SA/Wa 461/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-08

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej...
[...], w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco:, Decyzją Nr [...] z dnia [...] czerwca 2010 r...

IV SA/Wa 2530/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-29

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] na postanowienie Ministra Transportu...
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odmówić przywrócenia...

VIII SA/Wa 1013/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

odszkodowania za przejęcie nieruchomości postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej Postanowieniem z dnia 26 lutego 2013 r., sygn. akt...
) skarżący wystąpił do Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Jako podstawę powyższego wskazał, iż wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego...

VII SA/Wa 585/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-21

października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. M. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia...
23 kwietnia 2014 r. sygn. akt VII SA/Wa 585/14 oddalające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Ministra Transportu...

I SA/Wa 182/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-25

i Gospodarki Morskiej z dnia [..] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę. Minister...
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej postanowieniem z dnia [...] grudnia 2011 r., nr [...]odmówił P. K. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...

VII SA/Wa 377/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-26

niejawnym wniosku M. L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2017 r., sygn...
postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wyrokiem z dnia 6 listopada 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił...

VII SA/Wa 377/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-29

niejawnym wniosku K. K. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11...
na realizację inwestycji drogowej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych zażalenia Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd...

I OSK 323/13 - Wyrok NSA z 2014-09-17

odwołanie do Wojewody [...] na adres ul. J. w [...]. Do odwołania nie dołączył wniosku o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W ocenie organu złożenie przez J. S. odwołania...
niepoinformowanie strony o możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, mimo że - zdaniem skarżącego - na organie spoczywał obowiązek poinformowania...

I OZ 640/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-08

wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi G. T. i K.T. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia...
. Postanowieniem z dnia 21 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 2560/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek G. T. i K.T. o przywrócenie terminu do uiszczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   36