Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol

II GZ 295/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oraz odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia...
. U. z, 2016 r. poz. 718 ze zm.; dalej: p.p.s.a.), w pkt 1. odrzucił wniosek [A.] Sp. z o.o. w W. (dalej: Spółka) o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie...

I OSK 769/10 - Wyrok NSA z 2011-03-25

Infrastruktury z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
., nr [...]w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy., Wojewoda Małopolski decyzją z dnia [...] lipca...

V SA/Wa 2891/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-17

wniosków o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oraz o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...
z budżetu Unii Europejskiej postanawia: 1. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej; 2. odrzucić...

IV SA/Wa 2511/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-23

i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2015 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę. Minister...
marca 2015 r. (data stempla pocztowego), w piśmie z tej samej daty, R.W. zwrócił się o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Ministra Transportu...

V SA/Wa 2891/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-04

wniosków o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oraz o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie...
ze środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: 1. Przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej; 2. Przywrócić termin...

I OZ 170/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi [...] S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia...
przez radcę prawnego, pismem z dnia 2 grudnia 2009 r., skierował do Sądu za pośrednictwem Ministra Infrastruktury wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi...

V SA/Wa 214/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-23

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ze skargi J.S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą E. J.S....
., Jednocześnie pismem z dnia 8 kwietnia 2014 r. skarżący zwrócił się o przywrócenie terminu do wniesienia skargi od decyzji z [...] listopada 2013 r. W uzasadnieniu pisma skarżący...

I OZ 933/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-13

o przywróceniu H. K. terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o odrzuceniu wniosku A. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...
za przejęcie nieruchomości, po wznowieniu postępowania., Pismem z dnia 3 czerwca 2016 r. skarżący wystąpili o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia...

I OZ 934/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-13

o przywróceniu H. K. terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o odrzuceniu wniosku A. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...
nieruchomości, po wznowieniu postępowania., Pismem z dnia 3 czerwca 2016 r. skarżący wystąpili o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia...

VII SA/Wa 91/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-14

skreślenia z listy członków izby postanawia: odrzucić wniosek J. M. o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
w Warszawie wniosek o 'przywrócenie terminu do wyroku z dnia 20 kwietnia 2010r'., Sąd potraktował powyższe pismo jako wniosek o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   79