Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol

VII SA/Wa 2293/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-02

Sąd Dyscyplinarny [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz...
budowlanych oraz innych zdarzeń w toku ich wykonywania tj. czynu określonego w art. 95 pkt 4 w zw. z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz § 2 i § 7...

VII SA/Wa 503/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-11

- Prawo budowlane., Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna wskazała, że zakres posiadanych przez wnioskodawcę uprawnień należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o nadaniu...
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej polegającej...

VII SA/Wa 999/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-07

, gdzie wskazano, że na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym specjalnością konstrukcyjno-budowlaną, nadane A. K. uprawnienia...
prawny w zakresie nadawania uprawnień budowlanych wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późno zm...

VII SA/Wa 1136/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-29

. Stwierdzono w niej, że wnioskodawca posiada prawem wymagane wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności oraz uzyskał...
bez ograniczeń w dniu 14 lipca 2003r., a więc po dniu 11 lipca 2003r., tj. po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane...

VII SA/Wa 1686/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-20

. 1071 ze zm., zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 95 pkt 2 i 4, 96 ust. 1 pkt 1 oraz 98 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r...
ustawy Prawo budowlane w terminie 1 roku od dnia upływu orzeczonej kary., Z akt postępowania administracyjnego wynika, że A. D. na podstawie decyzji Wojewody [...] z dnia...

VII SA/Wa 1973/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-25

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w zw. z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, odmówiła nadania J. P. tytułu...
warunków w zakresie przygotowania zawodowego określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niezbędnych do uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego...

VII SA/Wa 1928/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-18

z art. 95 pkt 4 w zw. z art. 25 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, postanowieniem nr [...] z dnia...
w zw. art. 25 ust. 1, 2, 4 Prawa budowlanego, polegające na dopuszczeniu do niezgodności realizacji łącznika z projektem i pozwoleniem na budowę, braku stosownych wpisów...

VII SA/Wa 694/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-13

lub spełniał niedbale swoje obowiązki (tj. o czyn z art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),, -nie sprawował właściwego nadzoru przy wykonywaniu robót...
uszkodzenie przyłącza gazowego niskiego ciśnienia i związany z tym wypływ gazu (tj. o czyn z art. 22 pkt 3a i 3b ustawy Prawo budowlane), - niewłaściwie prowadził dziennik...

VII SA/Wa 1078/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-12

z art. 22 pkt 2, 3, 5 i 9 Prawa budowlanego i orzekającą za popełnienie tego czynu, na podstawie art. 96 ust. 1 pkt I Prawa budowlanego karę upomnienia., Orzeczenie...
w związku z art. 22 ustawy Prawo budowlane. Wskazał na realizację budowy z licznymi błędami wykonawczymi, odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz nierzetelne...

VII SA/Wa 499/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-30

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz § 6 ust. 4 i 5, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który stanowi, że do nadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, wymagane jest odbycie 2 letniej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100