Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II SA/Bd 969/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-10-10

ustawę - Prawo budowlane. Ponadto, Departament Wdrażania RPO wskazał, iż wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia dokumentacji w ciągu 8 dni roboczych i nie dokonał...
oceny przez ustawodawcę. Ponadto Wnioskodawca argumentował, iż ustawodawca wprowadzając w dniu 15 listopada 2008 r. do ustawy prawo budowlane nowy art. 29 ust. 3...

II SA/Ke 860/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-03

wynikających z prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska. Wszystkim tym przepisom odnoszącym się do budowania i utrzymywania regionalnych instalacji uchybił Sejmik...
związania z gruntem i nie pozostaje w bezwzględnym związku z przepisami Prawa budowlanego. Nawet urządzenie 'przewoźne', które ze względu na swój charakter przeznaczone...

II GW 21/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-29

do definicji ustawowej zawartej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 - dalej: prawo budowlane) - jest budynek, budowla bądź...
. Z kolei pojęcie obiektu liniowego precyzuje art. 3 pkt 3a prawa budowlanego, stanowiąc, że jest to obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość...

II SA/Bd 614/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-14

robót budowlanych dokonane w dniu ... 2014 r. jest niezgodne z przepisami prawa polskiego wynikającymi z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...
prace wykonywane były bez wymaganego prawem zgłoszenia, a zatem jako samowola budowlana., Skarżąca potwierdza, iż istotnie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

II SA/Bd 144/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-22

. Co za tym idzie, konieczne jest interpretowanie tych pojęć w kontekście wskazanej w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332...
, dalej powoływanej jako 'ustawa pb'), kwalifikacji obiektów budowlanych. Tylko taka wykładnia przepisów pozwoli na spójność systemu szeroko pojętego prawa budowlanego...

III SA/Wr 370/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-04

7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) przez jego niewłaściwe zastosowanie do przedsięwzięcia objętego projektem na tle...
gdy według projektu technicznego i zamierzenia inwestorskiego niewątpliwie polega ona na 'modernizacji' noszącej znamiona remontu;, - art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego, art...

II OW 177/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm. - dalej jako 'ustawa Prawo budowlane'). Instalacja...
w przepisach ustawy Prawo budowlane obejmuje również w art. 3 pkt 3 składowiska odpadów., W ocenie wnioskodawcy, zgodnie z informacjami wynikającymi z wniosku, urządzenia...

II SAB/Sz 90/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-17

te pozostają poza sferą objętą unormowaniem Prawa budowlanego. Wynik indywidualizacji i konkretyzacji norm Prawa budowlanego może jedynie pośrednio oddziaływać na sferę praw...
formalne i została wniesiona w terminie., Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz...

III SA/Wr 734/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-15

prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przedstawiono co prawda 'Porozumienie o współpracy' z Nadleśnictwem W., ale z jego treści wynika, że będzie ono...
przebiegu postępowania w sprawie - wyrażono zapatrywanie, że prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w rozumieniu art. 3 pkt 11 prawa budowlanego), w postaci...

II SA/Bd 595/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-09-21

wyłącznych - która determinowała postępowanie o udzielenie zamówienia - Beneficjent powołał przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [u.p.b....
na podstawie art. 95 tej ustawy., Wskazano, że Prawo budowlane nie definiuje pojęcia projektant, jednakże czytając przepis art. 20 ustawy, dotyczący podstawowych obowiązków...
1   Następne >   +2   +5   +10   17