Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X
  • Symbol

I OSK 972/10 - Wyrok NSA z 2010-10-26

ze skargi Gminy Miasta E. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej 1...
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej uchylił zaskarżoną decyzję...

I OSK 847/13 - Wyrok NSA z 2014-06-13

. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Ustalił, że w dniu 19 marca 2009 r. złożony został przez E. P...
odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, ze zm.), działalność w zakresie prowadzenia placówki...

I OSK 717/09 - Wyrok NSA z 2009-12-02

w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), odmówił wydania zaświadczenia o żądanej treści...
. W uzasadnieniu organ podał, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej osoby, które przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymały dyplom wyższej szkoły...

I SA/Wa 993/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163), po rozpatrzeniu odwołania K. B. od decyzji Wojewody [...] z [...] marca 2015 r., nr [...], utrzymał w mocy...
Wydziału Polityki Społecznej [...] Urzędu Wojewódzkiego w W. przeprowadzili kontrolę doraźną w Rodzinnym Domu Pomocy '[...]', który jest prowadzony przez K. B. Przedmiotem...

I OSK 848/13 - Wyrok NSA z 2014-08-28

wskazał, że zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), działalność w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej...
jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej) prowadzi działalność gospodarczą oznaczoną jako 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską...

I OSK 876/11 - Wyrok NSA z 2011-10-19

r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.)., Pismem z dnia [...] lipca 2008 r. Fundacja została poinformowana, że konieczne jest uzupełnienie...
określonego w art. 68 ustawy o pomocy społecznej, bowiem liczba pomieszczeń sanitarnych jest niewystarczająca do liczby osób. Ponadto nie we wszystkich pomieszczeniach...

I OSK 1087/12 - Wyrok NSA z 2012-12-05

. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Ustalił, że M. K. prowadzi działalność gospodarczą...
pod nazwą Dom Opieki [...] w R. od 6 kwietnia 2009 r. Zauważył, iż zgodnie z art. 67 ust. 1 o pomocy społecznej, działalność w zakresie prowadzenia takiej placówki...

I OSK 1086/07 - Wyrok NSA z 2008-04-25

czerwca 2005 r. Stowarzyszenie oświadczyło, że rezygnuje całkowicie z ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie placówki na warunkach określonych ustawą o pomocy społecznej...
dla osób bezdomnych do czasu uzyskania przez daną osobę miejsca w domu pomocy społecznej., Decyzją z dnia [...] nr [...] Wojewoda Ś. umorzył postępowanie administracyjne...

II FSK 840/13 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1781/12 w sprawie ze skargi Domu Pomocy Społecznej w Z. na decyzję Ministra Pracy i Polityki...
i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2) zasądza od Domu Pomocy Społecznej w Z. na rzecz Ministra Pracy i Polityki...

I SA/Wa 816/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-31

. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M., jako organu właściwego., Z ustaleń organu odwoławczego wynika, że E. K. zamieszkały w M...
., w dniu 11 lutego 2004 r. w Wydziale Polityki Społecznej [...] Urzędu Wojewódzkiego w O. zgłosił do protokołu wniosek o przyznanie pomocy celowej w związku z trudną...
1   Następne >   +2   +5   +10   100