Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

I SA/Sz 880/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-09

, dla których ustalono I lub II profil pomocy, mogą być świadczone jedynie usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym i stwierdziła...
pomocy społecznej, bezrobocie nie może być jedynym powodem udzielania pomocy społecznej). Osobom bezrobotnym, dla których ustalono I lub II profil pomocy, mogą być świadczone...

I SA/Sz 800/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-12-12

na podstawie ustawy o pomocy społecznej i zapewniać będzie zaspokojenie potrzeb życiowych m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu...
WZ 2014-2020 - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób...

I SA/Sz 470/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-01

jest za pomocą cech wspólnych oraz zasad funkcjonowania identyfikujących różne podmioty funkcjonujące w obszarze ekonomii społecznej. Za takie zasady, wyróżniające...
Programu Operacyjnego Województwa Z. 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji...

I OSK 1734/11 - Wyrok NSA z 2011-12-07

przyjął, że przedmiotowe dofinansowanie stanowi pomoc społeczną. Nie stanowią również informacji publicznej fakty znane i udostępnione już w inny...
w ocenie Sądu pierwszej instancji wątpliwości, iż wobec finansowania pomocy udzielanej beneficjentom realizującym poszczególne projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał...

I SA/Sz 524/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-06

Rozwoju Ekonomii Społecznej, ale też w innych dokumentach o charakterze programowym, jak również akademickim. Kategoria ta opisywana jest za pomocą cech wspólnych...
'podmiotu ekonomii społecznej prowadzącego działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej'. Rozważania organu zaś ograniczono...

I SA/Sz 523/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-06

, mimo braku jednoznacznego zdefiniowania 'podmiotu ekonomii społecznej prowadzącego działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej'. Rozważania...
pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczących usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym', a w szczególności czy prowadzi ona...

I SA/Sz 522/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-06

, jak również akademickim. Kategoria ta opisywana jest za pomocą cech wspólnych oraz zasad funkcjonowania identyfikujących różne podmioty funkcjonujące w obszarze ekonomii społecznej...
jednoznacznego zdefiniowania 'podmiotu ekonomii społecznej prowadzącego działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej'. Sąd wskazał, że organ...

III SA/Po 1727/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-23

. spotkania informacyjne w instytucjach rynku pracy, szkołach, organizacjach pozarządowych ('NGO'), instytucjach pomocy społecznej z obszaru realizacji projektu,, 2. udział...
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę...

III SA/Wr 210/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

. 1842 ze zm., dalej ustawa o COVID-19). Wskazał, że z załączonego do wniosku formularza pomocy publicznej (formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc...
niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego. Tym samym nie został spełniony jeden z warunków do uzyskania przedmiotowej pomocy publicznej (art. 15...

III SA/Wr 260/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

o COVID-19). Wskazał, że z załączonego do wniosku formularza pomocy publicznej (formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem...
% wysokości kapitału zarejestrowanego. Tym samym nie został spełniony jeden z warunków do uzyskania przedmiotowej pomocy publicznej (art. 15 zzzh ust. 1 ustawy o COVID-19...
1   Następne >   +2   +5   +10   17