Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II SA/Go 714/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-03-08

obdarowany zobowiązywał się do umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tak do należności głównej jak i odsetek oraz dalszego zwolnienia od tego podatku...
[...]r.. nr [...] w przedmiocie przekazania na rzecz Miasta i Gminy w formie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej stwierdza wydanie zaskarżonej uchwały...

IV SA/Po 1201/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-21

,, - wynagrodzenie pracowników Powiatowego Zarządu Dróg,, - podatki od nieruchomości,, - zwiększenie deficytu budżetowego w konsekwencji nieuiszczania opłat przez właścicieli...
prowadzenia parkingu przez Powiatowy Zarząd Dróg w P., powstałe w 2017 składały się:, - roczny podatek od nieruchomości [...] zł, - opłata - trwały zarząd [...] zł...

I OSK 1409/19 - Wyrok NSA z 2022-07-12

wprawdzie, że stawki opłat zrekompensują ZDP w O. koszty ponoszone na oświetlenie, monitoring, podatek od nieruchomości, obsługę administracyjną i drobne prace gospodarcze...

II SA/Wr 242/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-11

rzeczoznawców majątkowych w przypadku rozbieżności wyceny nieruchomości a także ewentualny podatek VAT ponosi nabywca. Mocą natomiast ust. 2 zaskarżonej uchwały Rada ustaliła...
nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego I. stwierdza nieważność § 8 ust. 1 zdanie 2-gie i § 8 ust. 2 zaskarżonej uchwały; II. orzeka, że zaskarżona uchwała...

II SA/Rz 1385/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-23

, że jest współwłaścicielką nieruchomości w tej miejscowości i z tego tytułu ma tam podpisane umowy na dostawę mediów. Skarżąca stwierdziła, że jej centrum życiowe mieści...
nieruchomości w miejscowości M., co nie było skrywane i znajduje odzwierciedlenie w składanych przez skarżącą corocznie oświadczeniach majątkowych. Skarżąca podała...

II SA/Go 413/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-30

na uchwałę Rady Powiatu z dnia [...]r. nr VI/47/2007 w przedmiocie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości I. stwierdza, że zaskarżona uchwała została...
(trzysta siedemnaście zł) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści zł) powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług...

II SA/Sz 456/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-15

i jego żony kont bankowych, w tym kont i lokat dewizowych, z okresu ostatnich trzech miesięcy,, - kserokopii decyzji w sprawie podatku od nieruchomości skarżącego i jego żony...
w nieruchomościach nr [...], w działce o pow. 665 m2, nie posiada żadnych oszczędności ani przedmiotów wartościowych, a jedynym źródłem utrzymania jest dieta radnego w kwocie [...] zł...

II SA/Sz 460/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-15

bankowych, w tym kont i lokat dewizowych, z okresu ostatnich trzech miesięcy,, - kserokopii decyzji w sprawie podatku od nieruchomości skarżącego i jego żony za [...] r...
[...] ma obowiązek pilnowania prawa samorządowego. Wnioskodawca oświadczył, że mieszka z żoną i dwoma synami, posiada mieszkanie o pow. 67,5 m2 oraz udziały w nieruchomościach...

II SA/Sz 461/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-21

w sprawie podatku od nieruchomości skarżącego i jego żony za 2011 r.,, - oświadczenia, czy żona pracuje czy jest osobą bezrobotną i dołączenia zaświadczenia potwierdzającego...
[...] ma obowiązek pilnowania prawa samorządowego. Wnioskodawca oświadczył, że mieszka z żoną i dwoma synami, posiada mieszkanie o pow. [...] m2 oraz udziały w nieruchomościach...

II SA/Wa 1575/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-24

- 45 zł, za energię elektryczną - 266,63 zł za dwa miesiące, za wodę - 148 zł za trzy miesiące, a także podatek od nieruchomości - 268 zł rocznie - ostatnia rata 65 zł...
). Oświadczył, że wraz z żoną posiada dom o wielkości 108 m2 oraz 14,6 arów ziemi, a ponadto nie posiada innych nieruchomości, oszczędności ani przedmiotów wartościowych...
1   Następne >   3