Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

I SA/Bd 654/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-06

w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2021 r., nr SKO-4231/76/2021 w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2017 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
. Decyzją z dnia [...] lutego 2021 r. Burmistrz Ż. określił [...] S.A. z siedzibą w W. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 r. w kwocie [...]zł...

I SA/Bd 655/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-06

w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2021 r., nr SKO-4231/77/2021 w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2018 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
z dnia [...] lutego 2021 r. Burmistrz Ż. określił [...] S.A. z siedzibą w W. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2018 r. w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu...

I SA/Bd 653/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-09-06

w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2021 r., nr SKO-4231/75/2021 w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2016 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
[...] lutego 2021 r. Burmistrz Ż. określił [...] S.A. z siedzibą w W. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 r. w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu...

I SA/Bd 656/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-10

Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2019 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
z dnia [...] lutego 2021 r. Burmistrz Ż. określił A. S.A. z siedzibą w W. (skarżąca) wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2019 w kwocie [...]zł...

I SA/Bd 657/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-18

w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2020 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz...
2021 r. Burmistrz Ż. określił A. S.A. z siedzibą w W. (skarżąca) wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2020 w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu decyzji...

I SA/Op 58/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-11

nr LVII/863/14 wynika, że formą pomocy przedsiębiorcom jest całkowite lub częściowe zwolnienie od podatku od nieruchomości. Rada Miasta zgodnie z § 5 tej uchwały zwolniła...
bowiem od podatku od nieruchomości m.in. nowo nabyte grunty, budynki i budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystania...

II FSK 995/18 - Wyrok NSA z 2019-12-20

Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 25 kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2. uchyla interpretację...
podatku od nieruchomości, 2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynika, że we wniosku wskazano, iż wnioskodawca jest spółką komandytową prawa...

I SA/Lu 590/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-06

indywidualną Wójta Gminy [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II. zasądza od Wójta...
z opodatkowania podatkiem od nieruchomości hali magazynowej zespolonej z konstrukcją wewnętrznych regałów metalowych, zlokalizowanej na konkretnie wskazanej działce, objętej...

I SA/Lu 241/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-21

w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego I. stwierdza nieważność uchwały R. nr [...] z dnia [...]. w części dotyczącej oświadczenia o treści: 'Oświadczam...
'Deklaracja na podatek o nieruchomości' w rubryce 'H'; załączniku nr [...] zatytułowanym 'Informacja w sprawie podatku od nieruchomości' w rubryce 'G'; załączniku...

I SA/Op 27/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-04-06

[...], nr [...] w przedmiocie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy N...
od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy N., Z akt sprawy wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   100