Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 1009/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-28

, że w orzeczeniu tym również podkreślono, iż kwestia uprawnień organów orzekających w sprawach podatków do prawnopodatkowej oceny czynności cywilnoprawnych podatnika, tj. oceny...
nie można było przyjąć, iż faktury potwierdzające czynności cywilnoprawne nie mogą stanowić podstawy do zwrotu podatku VAT. Odnosząc się natomiast do zastosowania w sprawie, art. 83 Kc...

III SA/Wa 3204/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-28

przez osobę nieuprawnioną. Według pełnomocnika, w u.k.s. brak jest zapisu, iż G.I.K.S. upoważnia kogokolwiek lub ma prawo wydawania upoważnień do czynności określonych w art. 10...
od początku kontroli aż do kwietnia 2004r. Za niezgodny ze stanem faktycznym uznał zarzut organu o biernej postawie strony postępowania wymieniając czynności, które w całym...

III SA/Wa 609/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-17

) bez zapewnienia stronie możliwości udziału w przesłuchaniu lub umożliwienia ustanowienia pełnomocnika do tej czynności. Zawiadomienie o przesłuchaniu doręczono już po dacie...
. pod względem zamiaru stron i celu czynności, kontrolujący naruszył art. 24a o.p., Uznała ona zgromadzony materiał dowodowy za niepełny z powodu uchybień organu...

III SA/Wa 3205/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-28

upoważnień do czynności określonych w art. 10 ust. l pkt 5a tejże ustawy. Jego zdaniem, jeżeli nawet postępowanie kontrolne toczyło się według przepisów o kontroli...
postępowania wymieniając czynności, które w całym postępowaniu wykonał, takie jak: złożenie zeznań w charakterze strony, w tym wskazujących źródło pochodzenia środków...

III SA/Wa 13/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-23

w nim czynności obrotu prawnego i faktycznego dotyczące towarów i usług. Podatek od towarów i usług, jako rodzaj podatku obrotowego , obejmuje obrót cywilno - prawny...
na potrzeby reprezentacji i reklamy oraz zatrudnionych pracowników, bez opodatkowania tych czynności , mimo obowiązku wynikającego z art. 2 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 8 stycznia...

III SA/Wa 610/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-17

(np. J.B.) bez zapewnienia mu możliwości udziału w przesłuchaniu lub umożliwienia ustanowienia pełnomocnika do tej czynności. Zawiadomienie o przesłuchaniu doręczono...
z O. pod względem zamiaru stron i celu czynności, kontrolujący naruszył art. 24a o.p., Uznał on zgromadzony materiał dowodowy za niepełny z powodu uchybień organu...

III SA/Wa 877/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-21

których Spółka dokonała odliczenia podatku naliczonego, nie mogły stanowić podstawy odliczenia, gdyż nie stwierdzały czynności w ich rzeczywistym przebiegu. Faktury te dotyczyły...
Skarbowej uznał, iż wskazane wyżej faktury VAT dokumentowały czynności, które nie zostały faktycznie wykonane, a co się z tym wiąże, nie mogły, zgodnie z § 48 ust. 4 pkt 5...

III SA 1551/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-23

podatkowy, gdy prowadzi postępowanie, w którym ustala odpowiedzialność za nie pobranie podatku, a nie notariusz-płatnik na etapie dokonywania czynności cywilnoprawnej...
tego, czy strona uczestnicząca w czynności cywilnoprawnej składa prawdziwe oświadczenie woli, czy też nie. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego co prawda wyrażano...

III SA/Wa 2759/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-17

w dniu [...] sierpnia 2005 r. protokołów kontroli (protokół za 2005 r. został doręczony [...] grudnia 2005 r.). Czynności kontroli podatkowej stanowią pewną fazę...
postępowania kontrolnego, po doręczeniu protokołu z kontroli organ może podejmować dalsze czynności wyjaśniające i dowodowe, a ich wykorzystanie w postępowaniu kontrolnym musiało...

III SA/Wa 409/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

danych przedkładanych przez podatników. Obowiązek ten dotyczy także dokumentów odzwierciedlających dokonane przez podatnika czynności cywilnoprawne. Ponieważ umowy...
wydanej w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2003 r. oddala skargę Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
1   Następne >   2