Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 923/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-21

weksla gwarancyjnego oraz odprowadzenie przez nią podatku dochodowego od kwot stanowiących wspomnianą pomoc finansową. Wg wnioskodawczyni zaistniałe fakty stanowiły...
świadczenia daje podatnikowi, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 z póź. zm.) prawo...

V SA/Wa 383/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-16

, że jej syn roznosi ulotki za co otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 250 zł miesięcznie. Dodatkowo ustalono, że w postępowaniu egzekucyjnym zajęto nadpłatę podatku dochodowego...
. Stanowisko takie dodatkowo uzasadnione było - w ocenie organu - tym, iż część grzywny może zostać wyegzekwowana z podatku dochodowego zapłaconego przez M. T...

IV SA/Wa 2191/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-15

pobieraną w ramach egzekucji komorniczej oraz potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynosi 505,91 zł. W okresie ostatnich trzech...
do wypłaty po pomniejszeniu o kwotę pobraną w ramach prowadzonej egzekucji i potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi...

II FZ 119/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-18

w sprawie ze skargi W.Ł. na przewlekłość postępowania w sprawie wydania rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za 2017 r. postanawia: oddalić zażalenie. Przedmiotem...
na przewlekłość postępowania Dyrektora (...) w sprawie wydania rocznego obliczenia podatku za 2017 r., Postanowienie to zapadło w następujących okolicznościach sprawy...

I SA 762/02 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-14

kosztów nad przychodem (skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania - brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie jest tożsama z brakiem środków...
1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do uwzględnienia złożonego przez to stowarzyszenie wniosku., Mając powyższe na uwadze...

I SA 762/02 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-12

1% podatku dochodowego od osób fizycznych., Argument strony, że środki zgromadzone na rachunku bankowym są niezbędne na pokrycie bieżących wydatków, jakie generuje...
kosztów nad przychodem (skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania - brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie jest tożsama z brakiem środków...

II SA/Wa 821/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-06

do kwestii rozliczenia podatku dochodowego, stwierdził, iż winien ją rozstrzygnąć właściwy w sprawach finansowych organ Komendy Głównej Policji., W skardze na powyższą...
, zaś od kwoty umorzenia został zapłacony przez skarżącą podatek dochodowy od osób fizycznych za 1997 r., a jego odzyskanie jest niemożliwe z uwagi na przedawnienie. Ponadto wskazała...

V SA/Wa 914/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-22

egzekucyjny wezwał Urząd Skarbowy w P. jako dłużnika zajętej wierzytelności, aby należnej od niego kwoty z tytułu zajęcia zwrotu podatku dochodowego za 2005 r., nie uiszczał...
egzekucyjny /tj. Naczelnik/ zwrócił się do Urzędu Skarbowego w P. o przekazanie mu, z pozostającej w gestii Urzędu nadpłaty przez skarżącego podatku dochodowego za 2005 r., kwoty...

I SA/Wa 1825/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-07

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne., Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu...

IV SA/Wa 587/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

zdrowotne oraz zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych - zaspokojeniu podlegają także inne należności, na których potrącenie zezwala art. 139 w związku z art. 141...
1   Następne >   3