Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

II SAB/Po 7/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-08

wynagrodzenia, gdyż może składać się ono z wielu składników, a ponadto dokonywane są z niego potrącenia (np. na poczet zaliczki na podatek dochodowy). Prawidłowa wykładnia przepisu...
zaliczki na podatek dochodowy) [por. wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2013 r., I OSK 2508/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl)., Ponadto zważyć należy, że podmiotem...

II SAB/Wa 218/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-19

na podatek dochodowy). Prawidłowa wykładnia przepisu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. musi uwzględniać publiczno-prawny charakter materii, której dotyczył wniosek skarżącego z dnia...
, a ponadto dokonywane są z niego potrącenia (np. na poczet zaliczki na podatek dochodowy) - patrz wyroki NSA: z dnia 11 stycznia 2013 r. sygn. akt I OSK 2508/12, z dnia 18...

II SA/Ol 301/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-23

. potwierdzające, że skarżący nie figuruje w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej, jak również w ewidencji...

II SA/Ol 300/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-02

państwowych, tj.: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w B. o dochodach skarżącego za 2011 r., zaświadczenie z tego Urzędu, że skarżący nie figuruje w ewidencji podatników podatku...
dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie skarżącego...

II SA/Po 163/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-04

, to są przeznaczane na cele społeczne (§ 97 Statutu). Wskazał też, że skoro koło łowieckie jako osoba prawna jest zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych to świadczy...
usdg, dodając, że PZŁ jako stowarzyszenie zwolnione jest z obowiązku opłacania podatku dochodowego od osób prawnych - CIT., W tym kontekście należy zważyć, iż przepis art...

I OW 104/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy z wynagrodzeń pracowników. Przedmiotowa skarga pierwotnie wpłynęła do Ministra Zdrowia, który pismem z dnia...

I OW 116/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

, zaniżenia stopy podwyżki wynagrodzeń w 2016 r., a także niewłaściwie dokonywanych potrąceń składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy z wynagrodzeń...

II SAB/Wa 54/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

dokonywane są z niego potrącenia (np. na poczet zaliczki na podatek dochodowy). Prawidłowa wykładnia przepisu art. 1 ust. 1 ustawy musi zatem uwzględniać publiczno - prawny...

IV SAB/Wr 68/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-05

się ono z wielu składników, a ponadto dokonywane są z niego potrącenia (np. na poczet zaliczki na podatek dochodowy)., Prawidłowa wykładnia przepisu art. 1 ust. 1 ustawy...

II SAB/Łd 16/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-13

przez konkretnego radcę prawnego wynagrodzenia, gdyż może składać się ono z wielu składników, a ponadto dokonywane są z niego potrącenia (np. na poczet zaliczki na podatek...
dochodowy)., Prawidłowa wykładnia przepisu art. 1 ust. 1 ustawy musi zatem uwzględniać publiczno-prawny charakter materii, której dotyczył wniosek skarżącego z dnia 2...
1   Następne >   2