Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

III SA/Gd 856/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-04

dla bezrobotnych wraz z przekazaną zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie społeczne za okres pobierania obu świadczeń. Organ odwoławczy...
zaliczką na podatek dochodowy oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. Na obowiązek zwrotu świadczenia nie ma też wpływu stan zdrowia, stopień niepełnosprawności czy trudna...

OSK 1392/04 - Wyrok NSA z 2005-03-23

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w związku z art. 20 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
przez niewłaściwą ich wykładnię i zastosowanie polegające na:, a/ bezzasadnym przyjęciu, że pojęcie 'przychodu' z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest tożsame z pojęciem...

I OSK 745/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

świadczenia, którą urząd pracy przekazał na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego skarżącego i zaliczki na podatek dochodowy. Skarżący nie kwestionuje, że osoba niezdolna...
, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne zalicza się na poczet...

II SA/Łd 600/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-07

zł - stanowiącą zasiłek chorobowy netto B. S. (po odliczeniu od kwoty brutto zaliczki na podatek dochodowy). Od sumy powyższych kwot wnioskodawcy odliczyli składki...
ten należy rozpatrywać w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zgodnie...

II SA/Łd 1637/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-31

., W odwołaniu skarżąca podniosła, że faktem jest , iż otrzymuje na siebie alimenty od byłego męża. W jej ocenie jest to dochód nie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest źródłem przychodów i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego wynika, że skarżąca osiąga...

II SA/Ke 70/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-09-30

praca zarobkowa, podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyższy od połowy najniższego wynagrodzenia. W związku z powyższym...
. Stosownie zaś do treści art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż akcji nie jest wyłączona z opodatkowania, co oznacza, że uzyskana zaliczka...

II SA/Ke 38/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-09-07

opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyższy od połowy najniższego wynagrodzenia. W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust...
zaś do treści art. 44 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż akcji nie jest wyłączona z opodatkowania, co oznacza, że uzyskana zaliczka...

II SA/Op 283/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-06

o podatku dochodowym od osób fizycznych., Wojewoda Opolski zaznaczył, że rejestrując się 7 stycznia 2011 r. W. K. złożył oświadczenie, iż jest właścicielem nieruchomości rolnej...
(w styczniu) oraz 405 zł (w lutym)., Organ odwoławczy zauważył, że zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...

I OSK 1950/11 - Wyrok NSA z 2013-03-01

, nie precyzując, co należy pod tym pojęciem rozumieć. Organ przyjął więc, że chodzi o dochód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
bonifikaty, art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 4 ust. 8 ustawy o przekształceniu z 2005 r. poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie...

II SA/Kr 759/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-19

wywłaszczenia) i przedpłaty na podatek dochodowy. W tym zakresie organ przeprowadził analizę obowiązujących wówczas przepisów regulujących kwestie podatkowe. W szczególności...
wskazał na treść powołanego w akcie Notarialnym Rep. A [...] art. 7 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 16.12.1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. Nr 53, poz. 339 ze zm.) oraz treść §...
1   Następne >   +2   +5   +10   100