Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Wa 2048/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-25

, że wnioskodawczyni nie była podatnikiem podatku dochodowego we wskazanym okresie; zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego przez męża skarżącej...
US o tym, że dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, nie osiągnęła w 2011 r. Również informacja, że mąż i córka skarżącej nie złożyli jeszcze zeznania...

II SA/Wa 2048/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-13

, że wnioskodawczyni nie była podatnikiem podatku dochodowego we wskazanym okresie; zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego przez męża...
o tym, że skarżąca nie osiągnęła w 2011 r. dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Również informacja, że mąż i córka skarżącej nie złożyli...

I OSK 2776/13 - Wyrok NSA z 2014-02-04

przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym prowadziłoby do wniosku, że nie są one wolne od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy...
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Przepis ten zbiorczo odnosi się właśnie do 'świadczeń pomocy materialnej...

I SA/Wa 1553/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-20

. dołączyła zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] z [...] października 2010 r...

II SA/Wa 35/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-07

i rodziny., Do wniosku M. C. dołączyła zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego P...

I SA/Wa 1553/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-24

Skarbowego dotyczące dochodu podlegającego podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - z których wynika, iż w roku podatkowym 2008 dochód M. C. wyniósł...

II SA/Wa 8/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-06

., na którym widnieje saldo ujemne w wysokości [...] zł oraz kserokopię zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych wystawionego...

V SA/Wa 4549/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w terminie do dnia 15 października roku bazowego;, 2) rocznych kwotach części...

III OSK 1046/21 - Wyrok NSA z 2022-05-31

od podatku dochodowego. Ponadto, gdyby intencją ustawodawcy było przyznawanie doktorantom nagród za wybitne osiągnięcia, wówczas w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie...
. Są to dwa różne świadczenia, które wywołują inne skutki, np. podatkowe. Nagrody dla studentów i doktorantów nie są zwolnione z podatku, natomiast stypendia i zapomogi są wolne...

V SA/Wa 4443/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku...
dochodowego od osób fizycznych - w terminie do dnia 15 października roku bazowego;, 2) rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej...
1   Następne >   2