Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Gd 878/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-10-24

nieważności decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za okres od stycznia do grudnia 2004 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 18 czerwca 2012 r...
decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za okres od stycznia do grudnia 2004 r...

I SA/Bk 216/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-08-03

zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2005 roku oddala skargę. Wnioskiem z dnia 15 września 2010 r., U. Sp. z o.o....
. nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności ww. decyzji, określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od lipca 2005 r. do grudnia 2005 r...

I SA/Lu 50/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-06

Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku akcyzowego za 2004 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za 2004 r., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt...

I GSK 1426/11 - Wyrok NSA z 2013-03-28

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od E. S. na rzecz Dyrektora Urzędu Kontroli...
[...] listopada 2010 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku akcyzowego za 2004 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalając skargę wskazał...

III SA/Kr 1180/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-25

listopada 2010 r. sprawy ze skargi W. B. w przedmiocie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie rozliczenia podatku akcyzowego postanawia: skargę odrzucić. W dniu 20 września...
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za poszczególne okresy rozliczeniowe od 1 czerwca do 31 grudnia 2005 r. Postępowanie to zostało zakończone doręczeniem w dniu...

SAB/Bk 37/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-26

w B. w przedmiocie : podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego p o s t a n a w i a odrzucić skargę 'K.' Spółka z o.o. w W. wniosła do Naczelnego Sądu...
obejmowały nim także podatek akcyzowy. Podatek akcyzowy jako kwota podwyższająca wartość wyrobu jest własnością budżetu państwa i nie podlega rabatom. Funkcję podatku akcyzowego...

III SA/Łd 309/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-16

w zakresie podatku akcyzowego za miesiące od stycznia 2009 roku do grudnia 2009 roku oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej...
podatku akcyzowego za miesiące od stycznia 2009r. do grudnia 2009r., utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie., Jak wynika z akt sprawy, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej...

III SA/Łd 310/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-16

w zakresie podatku akcyzowego za miesiące od stycznia 2010 roku do grudnia 2010 roku oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej...
podatku akcyzowego za miesiące od stycznia 2010r. do grudnia 2010r., utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie., Jak wynika z akt sprawy, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej...

I SA/Bd 971/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-12-27

M.-T. M. T. postępowania kontrolnego w zakresie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące 2007 r. oraz grudzień 2008 r., Na ww. wynik kontroli Skarżąca wniosła skargę...
skarbowych, podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, z zastrzeżeniem ust. 2; b) ustalenia dotyczą opłat, i niepodatkowych należności budżetu państwa...

I SA/Gd 1094/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 14 czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za październik i listopad 2003 roku oddala skargę...
z dnia 1 marca 2013 r. odmawiającą podatniczce uchylenia decyzji tego organu z dnia 3 listopada 2008 r. nr [...] określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym za październik...
1   Następne >   +2   +5   9