Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

II SA/Go 934/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-28

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U., z 2012roku, poz. 749). Wskazano, że zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18...
za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Przepis ten zatem stanowi w zakresie instytucji odsetek za zwłokę...

I SA/Gl 964/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-31

[...] nr [...] w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej. uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją...
r., sygn. akt SK 40/12. W judykacie tym Trybunał (oceniając konstytucyjność niegdysiejszej regulacji prawnej zawartej w art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej) postawił tezę...

III SA/Wa 2318/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-15

o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 108 i 115 ordynacji podatkowej, Z w/w przepisu art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że do należności...
. 112, art. 113, art. 114, art. 115, art. 116, art. 116a, art. 117, art. 118 § 1 i 2 oraz art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W ramach...

I SA/Gl 628/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-18

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej uchyla zaskarżoną decyzję. Dyrektor...
, w kontekście uznania przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności art. 70 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia...

III SA/Gl 1107/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-28

się przepisów Ordynacji podatkowej p o s t a n a w i a : sprostować sentencję postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 kwietnia 2012 r. sygn. akt III...
SA/Gl 1107/11 w ten sposób, że zamiast nazwiska pełnomocnika 'W' winno być 'W1' oraz dopisać w przedmiocie sprawy wyraz 'przepisów' przed słowami 'Ordynacji podatkowej...

III SA/Gl 1761/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-28

się przepisów Ordynacji podatkowej p o s t a n a w i a : 1. sprostować sentencję oraz 3 wers uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach...
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej' winno być 'ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów...

I SA/Ke 200/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-12

w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2013 r. sygn. akt SK 40/12 zastrzeżeń konstytucyjnych dotyczących art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu...
obowiązującym do 31 grudnia 2002 r., gdzie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia...

III SA/Wa 253/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-15

o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 108 i 115 ordynacji podatkowej, Z w/w przepisu art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika...
, art. 112, art. 113, art. 114, art. 115, art. 116, art. 116a, art. 117, art. 118 § 1 i 2 oraz art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W ramach...

III SA/Gl 451/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-06-08

w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej postanawia: odrzucić skargę. Pismem z 30 marca 2022 r. skarżący R. K. wniósł...
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi, ze względu na to, że dotyczy ona...

I SA/Sz 777/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-18

o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ordynacji podatkowej oraz poinformowała organ, że jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o powierzchni...
wynikających z decyzji ZUS z [...] r., Zakład wskazał następnie, że zobowiązania te nie są przedawnione bowiem przepis art. 118 § 2 Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100