Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

VII SA/Wa 1131/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-19

administracji planistycznej. Uwzględnił w projekcie pozytywnej dla skarżącej decyzji o warunkach zabudowy fakt, że projektowana inwestycja będzie realizowana w historycznym układzie...
, a jedynie potwierdza dopuszczalność planistyczną określonego zamierzenia budowlanego, wyjaśnił w ww. tirecie, że prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym...

VII SA/Wa 382/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

jest przeprowadzenie ciągu komunikacyjnego oznaczonego w planie symbolem lKZ., Minister podkreślił jednak, że przywołany wyżej MPZP był procedowany w trybie planistycznym...
na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018...

II SA/Kr 1342/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-24

konieczność ponowienia czynności planistycznych w niezbędnym zakresie, jeśli po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu wprowadzone w nim zostały pewne istotne zmiany...