Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

II SA/Wr 423/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukówek, stwierdza, że w zaskarżonej uchwale przepis § 62, określający stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 0...
określania w planie stawki procentowej takiej renty w taki sposób, który wyklucza ustalenie tej opłaty. Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej...

II FSK 224/12 - Wyrok NSA z 2014-01-10

do skutku. W ocenie wnioskodawcy, opłata planistyczna ma bezpośredni związek ze sprzedażą nieruchomości, w przypadku bowiem spełnienia warunków wskazanych w ustawie...
. interpretacji indywidualnej organ przyjął, że opłata planistyczna nie będzie stanowiła kosztu odpłatnego zbycia nieruchomości i wobec tego wydatek...

II FSK 1757/10 - Wyrok NSA z 2012-04-13

w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatków na opłatę planistyczną wynikającą z decyzji administracyjnej., Dyrektor Izby Skarbowej w P...
zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku z tytułu opłaty planistycznej, bowiem ma on bezpośredni związek z przeniesieniem praw własności do przedmiotu aportu na spółkę...

I SA/Bk 118/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-23

uregulowane zostały zasady pobierania, tzw. opłaty planistycznej, która stanowi należności budżetową gminy. Istotnie, w orzecznictwie istniały początkowo wątpliwość...
. akt II SA/Gd 1948/01. Pogląd ten nie zyskał jednak akceptacji w kolejnych orzeczeniach tego Sądu. Możliwość stosowania przepisów o.p. do tzw. opłaty planistycznej...

II FSK 2900/11 - Wyrok NSA z 2013-10-25

przestrzennym (Dz. U nr 80, poz. 717 ze zm. - zwanej dalej 'ustawa o pzp') (tzw. opłata/renta planistyczna) na 15%., W dniu 12 lipca 2010 r. wnioskodawczyni wraz z drugim...
. z art. 217 Konstytucji RP, poprzez błędną jego wykładnię i bezzasadne przyjęcie, że tzw. renta (opłata) planistyczna nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia nieruchomości...

I SA/Lu 590/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-05

,, -opłata planistyczna,, -opłata adiacencka,, -opłata za wydanie prawa jazdy,, -opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych...
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat publicznoprawnych pobieranych przez Gminę - jest nieprawidłowe...

III SA/Wa 2954/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-17

użytkowania wieczystego lub jej części, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej lub podatku od nieruchomości oraz sposobu...
za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej lub 'renty planistycznej' lub opłaty adiacenckiej lub podatku od nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?, 2) Czy prawidłowe...

I FSK 1594/11 - Wyrok NSA z 2012-06-21

skarbowa, opłata adiacencka, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń...
. W pozostałej części, dotyczącej opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych stwierdził, że stanowisko Gminy jest nieprawidłowe...

I SA/Ol 467/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-30

,, - opłaty skarbowe;, - opłaty adiacenckie,, - opłaty planistyczne,, - część oświatową subwencji ogólnej,, - część wyrównawczą subwencji ogólnej,, - dotacje celowe...
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,, - dochody z tytułu sprzedaży biletów targowych,, - dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego...

III SA/Wa 1520/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na północ od ulicy P. w W., znajdują się w wydzieleniu planistycznym, oznaczonym symbolem...
[...] oraz, w odniesieniu do działek 13/4 i 13/5 także w wydzieleniu planistycznym oznaczonym symbolem lKu. Przy czym symbol [...], zgodnie z treścią MPZP oznacza: Tereny...
1   Następne >   +2   5