Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 4247/18 - Wyrok NSA z 2019-04-09

[...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2018 r. sygn. akt II SA/Gl 404/18...
procentowej opłaty adiacenckiej., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Uchwałą z dnia [...] r. [...] Rada Miejska w [...] dalej...

I OSK 2024/17 - Wyrok NSA z 2019-06-11

niezastosowanie i uznanie, że opłata adiacencka została ustalona i nie istniał obowiązek określenia jej wysokości w formie operatu szacunkowego;, 4/ art. 58 k.c. poprzez...
za wydzielone pod drogi publiczne działki nr [...] i [...]. W zamian Wójt Gminy D. zobowiązał się, że nie ustali opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości...

II SA/Gd 50/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-03

. działki, w zamian za rezygnację Zarządu Gminy z ustalenia opłaty adiacenckiej., Na skutek przeprowadzonego postępowania Starosta postanowieniem z 13 sierpnia 2018 r...
, w których strona dała wyraz swojej woli nieodpłatnego przekazania działek nr [..] i [.] na rzecz Gminy, w zamian za co Zarząd Gminy, odstąpił od naliczania opłaty adiacenckiej...

I OSK 270/19 - Wyrok NSA z 2019-02-26

, naliczenia oraz pobrania opłaty adiacenckiej.' (wyrok NSA z 6 kwietnia 2017, I OSK 2006/15). Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą J. a uczestnikami ma charakter umowy wzajemnej...
, w której Gmina utraciła wcześniej możliwość skutecznego dochodzenia należności publicznoprawnej - opłaty adiacenckiej, a umowa między stronami, w której jedna...

I SA/Wa 887/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego S. K. na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej., Pismem z [...] lipca 2018 r. Gmina [...] przedstawiła uwagi do operatu. Powyższe...
strony o dołączenie i uwzględnienie przy ocenie wysokości odszkodowania operatu szacunkowego sporządzonego na zleceniu Gminy [...] do ustalenia opłaty adiacenckiej...

II SA/Gd 337/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-23

. wynika, że strony uzgodniły, że wydzielona pod drogę działka nr [..] przechodzi nieodpłatnie na rzecz Gminy, a Zarząd Gminy nie będzie ustalał opłaty adiacenckiej...
protokołem uzgodnień okoliczność zrzeczenia się przez wywłaszczonych odszkodowania za przejęte działki, w zamian za nienaliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału...

II SA/Gd 472/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-18

nie będzie ustalał opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości., Wnioskiem z 23 listopada 2018 r. byli właściciele nieruchomości wystąpili do Starosty o ustalenie...
- zrzeczenia się przez wywłaszczonych odszkodowania za działkę przejętą pod drogę, w zamian za nienaliczenia opłaty adiacenckiej od podziału. Oświadczenie o zrzeczeniu...

II SA/Gd 842/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-25

przez Gminę opłat adiacenckich m.in. za urządzenie drogi zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Skarżący oświadczyli, że rezygnują z ustalenia...
i wypłacenia im odszkodowania za przejętą drogę, w zamian za to Zarząd Gminy, w imieniu którego Z. K. podpisała przedmiotowy protokół, rezygnuje z ustalenia opłaty adiacenckiej...

II SA/Gd 336/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-26

nie będzie ustalał opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości., Wnioskiem z 29 marca 2018 r. J. i M.S. wystąpili do Starosty o ustalenie odszkodowania za działki...
zrzeczenia się przez wywłaszczonych odszkodowania za przejęte działki, w zamian za nienaliczenia opłaty adiacenckiej od podziału, przed wydaniem decyzji podziałowej., Wobec...

II SA/Lu 276/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-07-11

z opłat adiacenckich, dlatego takie transakcje potraktowała ze szczególną ostrożnością. Analizując transakcje nieruchomości drogowych nabywanych przez Gminę G rzeczoznawca...
są skażone szczególnymi warunkami (np. zwolnieniem z opłat adiacenckich), co jej zdaniem podważa ich wiarygodność. Poza tym stwierdziła, że ceny w nich określone...
1   Następne >   2