Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Lu 624/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-11

zawarte w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) przepisy o opłatach adiacenckich (art. 144 ustawy...
do ustalenia na rzecz spółki wodnej opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Dla tego celu przewidziana jest w obowiązujących przepisach prawa instytucja opłat adiacenckich...

II SA/Lu 625/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-11

Prawo wodne są podobne do korzyści, o których mowa w przypadku opłat adiacenckich. Jednakże zdaniem organu zdefiniowanie pojęcia 'odnoszenia korzyści' w uchwale Walnego...
, poz. 651 ze zm.) przepisy o opłatach adiacenckich (art. 144 ustawy)., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą...

II SA/Lu 626/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-11

są podobne do korzyści, o których mowa w przypadku opłat adiacenckich. Jednakże zdaniem organu zdefiniowanie pojęcia 'odnoszenia korzyści' w uchwale Walnego Zgromadzenia...
o opłatach adiacenckich (art. 144 ustawy)., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej...

II SA/Kr 226/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-07

gminy opłat adiacenckich. Zgodnie z art. 144 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściciele nieruchomości (lub użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych...
) uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Była to jedna z prawnych możliwości obciążenia właściciela...

II SA/Lu 454/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-18

gminnym. Ewentualne sfinansowanie przynajmniej części kosztów budowy sieci mogłyby organy gminy uzyskać albo w drodze opłat adiacenckich (czyli już po wybudowaniu sieci...
kreowanie przez organy samorządu. Niezależnie od przyjętej formy (umowa cywilnoprawna o udział w kosztach budowy, darowizna, opłata zwalniająca od opłaty adiacenckiej...

II SA/Lu 627/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-11

w urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne. Korzyści o jakich mowa w art. 171 ustawy Prawo wodne są podobne do korzyści, o którym mowa przy opłatach adiacenckich. Tych ostatnich...
ich nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej tj. tzw. opłatę adiacencką na podstawie art. 145 i 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

II SA/Lu 628/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-11

wodociągowe lub kanalizacyjne. Korzyści o jakich mowa w art. 171 ustawy Prawo wodne są podobne do korzyści, o którym mowa przy opłatach adiacenckich. Tych ostatnich...
infrastruktury technicznej tj. tzw. opłatę adiacencką na podstawie art. 145 i 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jedn.: Dz. U. z 2010r...

IV SA/Po 409/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-19

odprowadzania ścieków. Różnica w kosztach wynika zdaniem Skarżącego z okoliczności, iż niektórzy z mieszkańców ponieśli opłatę adiacencką (pismo Skarżącego z dnia [...] lipca 2014 r...
adiacencką z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, nie może stanowić podstawy różnicowania cen i stawek opłat taryfowych w myśl art. 20 ust. 3 ustawy o zbiorowym...

II SA/Lu 284/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-09-12

Prokuratora jedyną prawnie dopuszczalną formą partycypacji mieszkańców gminy w kosztach budowy sieci są opłaty adiacenckie lub uchwalone w drodze referendum samoopodatkowanie...
kwietnia 2011 r., sygn. akt II SA/Kr 175/11, iż ewentualne sfinansowanie przynajmniej części kosztów budowy sieci organy gminy mogą uzyskać albo w drodze opłat adiacenckich...

II OSK 673/11 - Wyrok NSA z 2011-07-05

, że Rada Gminy nigdy nie podjęła uchwały o opłacie adiacenckiej, ponieważ większość mieszkańców uczestniczyła w czynie społecznym w realizacji inwestycji., Wojewódzki Sąd...
. 144 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy tych urządzeń poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich...
1   Następne >   2