Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

II SA/Łd 84/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-06

są przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności regulujące kwestie opłat adiacenckich. Na poparcie zaprezentowanego w skardze stanowiska skarżący odwołał...
budowy sieci organy gminy mogą uzyskać albo w drodze opłat adiacenckich (czyli już po wybudowaniu sieci), albo też mogą zarządzić przeprowadzenie referendum w sprawie...

II SA/Łd 59/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-10

nieruchomościami, w szczególności regulujące kwestie opłat adiacenckich., W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Rokiciny wniosła o zawieszenie postępowania sądowego do czasu...
albo w drodze opłat adiacenckich (czyli już po wybudowaniu sieci), albo też mogą zarządzić przeprowadzenie referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców właśnie na cel...

I SA/Bk 358/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-19

komunalnymi zdecydowanie zbliża ją, podobnie jak opłata adiacencka oraz renta planistyczna, do niebędących podatkami i opłatami lokalnymi niepodatkowych należności budżetowych...
uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2...

II SA/Kr 1000/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-31

wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Tak jak podniesiono w skardze jest to jedyna prawna możliwość obciążenia właściciela nieruchomości z tytułu wybudowania urządzenia...
nieruchomościami, a zwłaszcza z jej art. 145 wynika, że nie rada gminy, lecz wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo...

II SA/Gd 363/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-20

ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące opłat adiacenckich (zob. również wyroki: WSA w Kielcach z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Ke 663/17, LEX nr 2440662...
do budżetu gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej jest instytucja opłat adiacenckich uregulowana...

II SA/Kr 1241/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

nieruchomościami a w szczególności regulujące kwestie opłat adiacenckich (art. 143-148 ustawy o gospodarce nieruchomościami)., Podsumowując ten zakres rozważań, Sąd uznał...
z dnia 7 września 2005 r. nr XXXVII/183/2005 w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń I. stwierdza nieważność § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały II...

II SA/Kr 1240/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

nieruchomości, są przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami a w szczególności regulujące kwestie opłat adiacenckich (art. 143-148 ustawy...
kanalizacyjnej. W § 1 pkt 2 tejże uchwały ustalono wysokość opłaty przyłączeniowej do sieci kanalizacyjnej na kwotę 2000 zł obejmującą: zatwierdzenie wykonanej i dostarczonej...

IV SA/Po 509/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-16

gminy mogą uzyskać albo w drodze opłat adiacenckich (czyli już po wybudowaniu sieci), albo też zarządzając przeprowadzenie referendum w sprawie samoopodatkowania...
(t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz 1591, zwanej dalej: ustawą o samorządzie gminnym) uchwaliła wysokość jednorazowej opłaty za przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej...

IV SA/Po 70/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-25

. Ewentualne sfinansowanie przynajmniej części kosztów budowy sieci organy gminy mogą uzyskać albo w drodze opłat adiacenckich (czyli już po wybudowaniu sieci...
i zobowiązanie odbiorców do ponoszenia opłat bez delegacji ustawowej., Uzasadniając Prokurator zaznaczył, że zaskarżona uchwała jest aktem prawa miejscowego. Jednorazowa...