Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

VI SA/Wa 1517/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-12

skarżącym), jako osoby, która pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach...
ujawniony w życiorysie i ankiecie personalnej w trakcie starania się o pracę w prokuraturze, a akta te były dyspozycji Rady przed wpisaniem skarżącego na listę adwokatów...

VI SA/Wa 2336/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-20

11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz...
o pracy w organach bezpieczeństwa, jednakże fakt ten został przez niego ujawniony w życiorysie i ankiecie personalnej w trakcie starania się o pracę w prokuraturze, a akta...

VI SA/Wa 2238/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

mocodawcy, że w postępowaniu przed Sądem Rejonowym Z. o sygn. akt [...] ujawniono, że J. C. od 2005 r. nie posiada uprawnień radcy prawnego. Według informacji adw. M. J...
z sygnaturami ujawnionymi w repertorium., W wyniku toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 31 maja 2019 r., sygn...

II GSK 164/05 - Wyrok NSA z 2005-10-06

. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne / Dz.U. Nr 70,poz.443 ze zm...
w rozumieniu art. 1 i 2 ustawy lustracyjnej z dnia 11 kwietnia 1997 r. i że faktu tego nie ujawnił w trakcie ubiegania się o wpis na listę adwokatów. Za pozostające bez znaczenia...

VI SA/Wa 2006/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

, ale także rozważyć przyczyny uzyskania przez aplikanta negatywnej oceny z kolokwium rocznego, poziom niedostatków jego wiedzy ujawnionych w czasie kolokwium, opinię patrona aplikanta...
.) i tylko w sytuacjach, w których ujawnione w czasie kolokwium braki wiedzy i umiejętności aplikanta nie miały charakteru braków rozległych i dotyczących zakresów...

VI SA/Wa 2155/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-11

dla skreślenia skarżącego z listy aplikantów adwokackich. Prezydium wyjaśniło jednocześnie, że zdarzenia ujawnione i udokumentowane w okresie poprzedzającym wydanie uchwały...
[...] stycznia 2015 r. ORA w B. podjęła kolejną uchwałę o skreśleniu A.P. z listy aplikantów i w tym zakresie ORA powołała nowe okoliczności, ujawnione w toku ponownego rozpoznania...

VI SA/Wa 1759/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-13

oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach...
, iż kontrola decyzji wykonawczej (zależnej), będącej koniecznym następstwem innej decyzji, może prowadzić do wzruszenia tej ostatniej, jako leżącej u źródła decyzji...

II GSK 481/12 - Wyrok NSA z 2012-07-26

wniesienia skargi nie może być, wbrew obowiązującym przepisom, źródłem legitymacji skargowej., W dniu 12 marca 2012 r. B. K. wniósł skargę o wznowienie postępowania...
powinien być ujawniony również w zakwestionowanym orzeczeniu wydanym ze skargi skarżącego w przedmiotowej sprawie, a nie został ujawniony,, 2) naruszenie art. 271 ppsa...

IV SAB/Wr 11/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-27

posiedzenia ORA bez anonimizacji danych dotyczących adwokatów. Gdyby Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił tę skargę oznaczałoby to obowiązek ujawnienia przez ORA np. danych...
osobowych adwokata, który zwrócił się o pomoc finansową w związku z chorobą nowotworową małżonka tego adwokata, a także obowiązek ujawnienia opisu stanu fizycznego...

II GSK 633/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-11

bez jej ujawnienia, uzasadnienia i wyjaśnienia., Na podstawie art. 234 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w związku z art. 9, art. 87 ust. 1 i art. 91 Konstytucji...
obywatele stają z własnej woli. Podejmowane przez organy samorządu zawodowego akty o charakterze normatywnym nie są zaliczane do źródeł prawa powszechnie obowiązującego...
1   Następne >   3