Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

II GSK 1795/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji, rozumianą jako pluralizm źródeł informowania., W pkt I-XV uzasadnienia decyzji przedstawiono poszczególne wnioski...
otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji, rozumianą jako pluralizm źródeł informowania., Stwierdzono, że przepisy urt, a zwłaszcza unormowanie...

VI SA/Wa 627/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-25

, które programy będę realizować, zgodnie z art. 6 urt, zasadę otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji, rozumianą jako pluralizm źródeł informowania., W pkt...
realizować, zgodnie z art. 6 ustawy o radiofonii i telewizji zasadę otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji, rozumianą jako pluralizm źródeł...

III OSK 3887/21 - Wyrok NSA z 2024-03-05

publiczne, ale przychody te pochodzą także z innych źródeł, m.in. z obrotu prawami do audycji i z reklam i audycji sponsorowanych (ar. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r...
prawnego i faktycznego decyzji. Spółka nie może przyjmować z góry, że każda informacja, nawet ta która nie ma żadnej wartości, lub której ujawnienie nie jest w subiektywnej...

III OSK 2704/21 - Wyrok NSA z 2023-11-14

, że jej przychodów nie stanowią wyłącznie środki publiczne (abonament), ale przychody te pochodzą także z innych źródeł, m.in. z obrotu prawami do audycji i z reklam oraz audycji...
'tajemnicy przedsiębiorstwa' została zawarta w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym przez tajemnicę tę rozumie się nieujawnione...

III OSK 2910/21 - Wyrok NSA z 2023-11-24

gospodarczą, o jakiej stanowi ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a ich ujawnienie zagrażałoby interesom Spółki. Ponadto, w uzasadnieniu decyzji wskazano, że TVP S.A....
jako podmiot funkcjonujący na rynku komercyjnym, jest zobligowany do ochrony wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby wpłynąć niekorzystnie na jej interesy...

VI SA/Wa 109/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-21

, iż wniosek o udzielenie koncesji nie zawierał informacji z jakich źródeł ma być finansowana inwestycja i nie został uzupełniony o dokumentację finansową udziałowców spółki...
, rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów (art. 6 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy)., Na skutek współpracy ze stowarzyszeniem Z. ujawniono...

II GSK 400/05 - Wyrok NSA z 2006-10-12

koncesji, polegające na niepodaniu informacji o źródłach finansowania inwestycji. Ponadto wniosek ten nie został uzupełniony o dokumentację finansową udziałowców spółki...
na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów. W wyniku takiej współpracy ze stowarzyszeniem ZAiKS ujawniono fakt niewywiązywania się przez skarżącą spółkę...

VI SA/Wa 3193/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-03

koncesja wymaga ujawnienia przez organ administracji jego woli w przyznaniu lub odmowie udzielenia koncesji, wola ta musi zostać przez organ koncesyjny wyraźnie i jednoznacznie...
. 40 ust. 1 u.r.t.'., Z powyższego w sposób jednoznaczny wynika, iż podstawa prawna ustalenia opłaty koncesyjnej pozostała niezmieniona, gdyż przepis stanowiący jej źródło...

II GSK 2787/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

podmiotów. Skoro zatem koncesja wymaga ujawnienia przez organ administracji jego woli w przyznaniu lub odmowie udzielenia koncesji, wola ta musi zostać przez organ koncesyjny...
opłaty koncesyjnej tj. art. 40 ust. 1 u.r.t. nie uległa zmianie, gdyż stanowiący jej źródło przepis nie był przez Trybunał Konstytucyjny kwestionowany., T. P. Sp. z o.o....

VI SA/Wa 2901/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-20

. mi.in M. Zdyb, Komentarz do ustawy - Prawo działalności gospodarczej, Kraków 2000, s. 268 - 269). Skoro zatem koncesja wymaga ujawnienia przez organ administracji jego woli...
koncesyjnej pozostała niezmieniona, gdyż przepis stanowiący jej źródło nie był przez Trybunał Konstytucyjny kwestionowany. Tym samym za nieuzasadnione należało uznać...
1   Następne >   2