Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

II GSK 1795/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji, rozumianą jako pluralizm źródeł informowania., W pkt I-XV uzasadnienia decyzji przedstawiono poszczególne wnioski...
otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji, rozumianą jako pluralizm źródeł informowania., Stwierdzono, że przepisy urt, a zwłaszcza unormowanie...

VI SA/Wa 627/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-25

, które programy będę realizować, zgodnie z art. 6 urt, zasadę otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji, rozumianą jako pluralizm źródeł informowania., W pkt...
realizować, zgodnie z art. 6 ustawy o radiofonii i telewizji zasadę otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji, rozumianą jako pluralizm źródeł...

VI SA/Wa 109/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-21

, iż wniosek o udzielenie koncesji nie zawierał informacji z jakich źródeł ma być finansowana inwestycja i nie został uzupełniony o dokumentację finansową udziałowców spółki...
, rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów (art. 6 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy)., Na skutek współpracy ze stowarzyszeniem Z. ujawniono...

II GSK 400/05 - Wyrok NSA z 2006-10-12

koncesji, polegające na niepodaniu informacji o źródłach finansowania inwestycji. Ponadto wniosek ten nie został uzupełniony o dokumentację finansową udziałowców spółki...
na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów. W wyniku takiej współpracy ze stowarzyszeniem ZAiKS ujawniono fakt niewywiązywania się przez skarżącą spółkę...

VI SA/Wa 3193/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-03

koncesja wymaga ujawnienia przez organ administracji jego woli w przyznaniu lub odmowie udzielenia koncesji, wola ta musi zostać przez organ koncesyjny wyraźnie i jednoznacznie...
. 40 ust. 1 u.r.t.'., Z powyższego w sposób jednoznaczny wynika, iż podstawa prawna ustalenia opłaty koncesyjnej pozostała niezmieniona, gdyż przepis stanowiący jej źródło...

II GSK 2787/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

podmiotów. Skoro zatem koncesja wymaga ujawnienia przez organ administracji jego woli w przyznaniu lub odmowie udzielenia koncesji, wola ta musi zostać przez organ koncesyjny...
opłaty koncesyjnej tj. art. 40 ust. 1 u.r.t. nie uległa zmianie, gdyż stanowiący jej źródło przepis nie był przez Trybunał Konstytucyjny kwestionowany., T. P. Sp. z o.o....

VI SA/Wa 2901/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-20

. mi.in M. Zdyb, Komentarz do ustawy - Prawo działalności gospodarczej, Kraków 2000, s. 268 - 269). Skoro zatem koncesja wymaga ujawnienia przez organ administracji jego woli...
koncesyjnej pozostała niezmieniona, gdyż przepis stanowiący jej źródło nie był przez Trybunał Konstytucyjny kwestionowany. Tym samym za nieuzasadnione należało uznać...

VI SA/Wa 3342/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-11

ujawnienia przez organ administracji jego woli w przyznaniu lub odmowie udzielenia koncesji, wola ta musi zostać przez organ koncesyjny wyraźnie i jednoznacznie...