Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II SA/Kr 1753/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-06

z następujących uzupełniających źródeł wody:, a) studnię o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s;, b) punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym...
wodny spełniający wymagania Polskiej Normy., Uzupełniające źródło wody, o którym mowa w pkt 2 lit a) i b) § 4 ust. 6 rozporządzenia, powinno umożliwiać pobieranie wody...

II SA/Gd 286/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-09-23

z uzupełniających źródeł wody, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 5 ww. rozporządzenia (studnia lub punkt czerpania wody przy naturalnym, lub sztucznym...
źródła wody zapewniającego wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych, właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej na wniosek...

II SA/Wa 1365/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-30

obwinionemu wypłacone. Ponadto przeprowadzono analizę oświadczeń majątkowych P. P., co jednakże nie pozwoliło na jednoznaczne określenie źródła przychodów P. P...
., Ponadto obwiniony zarzucił Komendantowi Miejskiemu SP ujawnienie informacji zastrzeżonych z oświadczenia majątkowego, przekazywanie niepełnych danych dotyczących...

II SA/Gl 1113/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-21

jest bezpośrednim źródłem zagrożenia pożarowego dla lasów. Źródłem zagrożenia jest ruch, a szczególnie proces hamowania pociągu. Praktyka wskazuje na realne zagrożenie pożarem...
od źródła zagrożenia pożarowego i rodzaju tworzonego pasa ochronnego., Przepisy art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz...

II SA/Gl 644/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-26

pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych jest zabezpieczenie lasu przed zagrożeniem pożarowym pochodzących od poruszających się pociągów. Źródłem zagrożenia jest ruch...
zastrzec, że krąg takich podmiotów jest zróżnicowany, w zależności od źródła zagrożenia pożarowego i rodzaju tworzonego pasa ochronnego., Przepisy art. 13 ust. 1 i ust. 2...

II SA/Go 54/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-18

okresowych przeglądów i konserwacji hydrantów zewnętrznych będących w zasobie Miejskich Zakładów [...] Sp. z o.o., zainstalowanych na sieci wodociągowej stanowiącej źródło...
sprawdzenie, czy sieć wodociągowa stanowiąca źródło wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych (w tym również dla zlokalizowanych na ich terenie budynków...

II OSK 1347/19 - Wyrok NSA z 2022-05-05

podstawowym źródłem wody do zewnętrznego gaszenia pożaru jest sieć wodociągowa, na której zainstalowane są hydranty zewnętrzne. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra...
tę sieć jako sieć wodociągową przeciwpożarową (§ 9 ust. 1 r.p.z.w.) w sytuacji, gdy stanowi ona źródło wody do celów przeciwpożarowych. Wskazany cel na potrzeby...

II SA/Go 756/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-30

zagrożenie, które stanowi ograniczenie jego praw. Źródłem zaś tych praw jest art. 20 i 22 Konstytucji RP, gwarantujące każdemu wolność działalności gospodarczej i możliwość...
interes prawny w kwestionowaniu postępowania przed organem I instancji. Źródłem tego interesu jest prawo cywilne - art. 140 kodeksu cywilnego., Wojewódzki Sąd...

III SA/Gd 450/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-30

on wspólne gospodarstwo domowe z żoną oraz dwoma synami. Źródłem dochodu czteroosobowej rodziny jest działalność gospodarcza prowadzona przez wnioskodawcę oraz otrzymywane...
przez niego świadczenie rehabilitacyjne. Skarżący nie ujawnił jednak wysokości uzyskiwanego dochodu miesięcznego brutto, mimo, że dane w tym zakresie należało wskazać...

II SA/Gd 809/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-16

przedmiotów o znacznej wartości. Wyjaśnił, że posiada sprzęt wykorzystywany w prowadzonej działalności usługowej, w tym środki transportu. W zakresie źródeł dochodów...
. Skarżący twierdząc, że dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej nie pozwalają mu na utrzymanie siebie i rodziny, nie ujawnił ich wysokości ani wysokości ponoszonych...
1   Następne >   3