Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X
  • Symbol

IV SA/Wa 1072/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

z ewidencji ludności zbioru PESEL wykazania, interesu prawnego wnioskodawcy w uzyskaniu wnioskowanych danych adresowych oraz podanie bliższych danych poszukiwanej osoby...
., W odpowiedzi na powyższe pismo zainteresowany złożył wniosek na stosownym formularzu zaś odnosząc się do konieczności udokumentowania swojego interesu prawnego w sprawie...

IV SA/Wa 1070/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności zbioru PESEL wykazania, interesu prawnego...
udokumentowania swojego interesu prawnego w sprawie wnioskodawca podał, że jego interes prawny wynika z dokumentów załączonych do wniosku z dnia 10 listopada 2011r...

II OSK 1103/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

przedstawienie dokumentów potwierdzających interes prawny w uzyskaniu danych P. K. oraz wskazanie bliższych danych personalnych poszukiwanej osoby., W piśmie z 9 grudnia 2011 r...
., a także jednoznacznego sprecyzowania potrzeby uzyskania żądanych danych wynikającego z przedstawienia dokumentów potwierdzających interes prawny wnioskodawcy., Odpowiadając...

II OSK 1101/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

.), a także uzupełnienia żądania poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających interes prawny w uzyskaniu danych A. J. oraz wskazanie bliższych danych personalnych poszukiwanej osoby...
., Odpowiadając na powyższe wezwanie J. J. w piśmie z 30 grudnia 2011 r. wyjaśnił, że przedłożone przez niego dokumenty spełniają wymóg wykazania interesu prawnego w uzyskaniu...

II OSK 2240/15 - Wyrok NSA z 2017-05-16

, tj. brak wykazania interesu prawnego w uzyskaniu danych U. W., Zaskarżoną decyzją z [...] października 2014 r. nr [...] Minister Spraw Wewnętrznych utrzymał w mocy...
indywidualne, dane ze zbioru PESEL są udostępniane, jeżeli osoby te wykażą interes prawny uzasadniający pozyskanie tychże danych (art. 44h ust. 2 pkt 1) lub wskażą (uwiarygodnią...

II OSK 2644/14 - Wyrok NSA z 2016-06-09

wskazano, że spółka nie wykazała interesu prawnego w uzyskaniu adresu ww osoby fizycznej, a więc nie spełniła wymogów określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 ustawy. Zdaniem...
organu posługując się zwrotem 'wykaże' ustawodawca przyjął, iż legitymowanie się przez wnioskodawcę interesem prawnym musi być udowodnione, a nie tylko uprawdopodobnione...

IV SA/Wa 1696/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

. udostępnienia ze zbioru PESEL danych adresowych małoletniego S. R. wobec braku wykazania interesu prawnego, stosownie do treści w art. 44h ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności...
potwierdzającego w sposób niebudzący wątpliwości tę okoliczność, w ocenie organu jest niewystarczający do uznania istnienia interesu prawnego w udostępnieniu ze zbioru PESEL...

II OSK 2416/13 - Wyrok NSA z 2015-05-08

Wewnętrznych odmówił udostępnienia żądanych danych uznając, że L. K. nie legitymuje się interesem prawnym, o którym mowa w art. 44h ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r...
. danych adresowych A. K.., Skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z [...] czerwca 2012 r. wywiódł L. K., Skarżący stoi na stanowisku, że posiada interes prawny...

IV SA/Wa 2541/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

danych, tj. brak wykazania interesu prawnego w uzyskaniu danych U. W., Skarżąca pismem z 18 sierpnia 2014 r. wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzucając organowi...
o nadanie klauzuli wykonalności wymaga legitymowania się przez wnioskodawcę numerem PESEL dłużnika, co uzasadnia posiadanie przez nią interesu prawnego w uzyskaniu...

IV SA/Wa 2306/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-21

uznanie, że skarżący nie ma interesu prawnego we wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] stycznia 1981 r. w sytuacji...
, że skarżący nie ma interesu prawnego we wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 1981 r. w sytuacji, gdy pozostawanie w obrocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   30