Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X
  • Symbol

V SA/Wa 1638/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Najistotniejszą przesłanką podlegającą...
ocenie przy weryfikacji, czy dany podmiot jest stroną postępowania, którego wszczęcia żąda, jest posiadanie przez wnioskodawcę interesu prawnego wynikającego z przepisów...

II OSK 2617/21 - Wyrok NSA z 2022-03-23

. organ wezwał Skarżącego deklarującego działanie zarówno w imieniu własnym, jak i jako pełnomocnik M.L. i J.P., do wykazania interesu prawnego w sprawie w terminie 7 dni...
z tym, że z materiału dowodowego nie wynikało by którejkolwiek ze ww. osób przysługiwał interes prawny w sprawie, Minister uznał, że nie posiadają one przymiotu strony...

VII SA/Wa 2586/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-25

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Minister wyjaśnił pojęcie interesu prawnego i wskazał na konieczność...

I SA/Wa 2100/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-30

, wbrew przepisowi art. 28 Kpa, że wnioskodawczyni nie przysługuje status strony postępowania - mimo iż wykazała swój interes prawny stosownymi dokumentami urzędowymi...
musi pochodzić od strony w rozumieniu art. 28 Kpa, czyli podmiotu, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy konkretne postępowanie albo który żąda czynności organu...

I SA/Wa 1468/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

przedmiot niniejszego postępowania. Interes prawny do wszczęcia postępowania nadzorczego wnioskodawca wywodzi natomiast z tego, że umową sprzedaży z [...] marca 2005 r...
. W ocenie organu, korzystanie z gruntu i ewentualnie ponoszenie nakładów na obiekty budowlane nie oznacza interesu prawnego w rozumieniu art. 28 kpa, lecz wyłącznie interes...

I SA/Wa 2013/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-15

., W uzasadnieniu skargi Wojewoda wskazał m.in., że jest uprawniony do jej wniesienia ponieważ posiada interes prawny w rozstrzygnięciu jego statusu w postępowaniu egzekucyjnym, tj...
przyjąć, że skarżącemu, jako wierzycielowi przysługuje przymiot strony w postępowaniu. Tym samym w ocenie skarżącego, posiada on interes prawny we wniesieniu skargi...

I SA/Wa 2014/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-15

m.in., że jest uprawniony do jej wniesienia ponieważ posiada interes prawny w rozstrzygnięciu jego statusu w postępowaniu egzekucyjnym, tj. przesądzeniu kwestii...
, jako wierzycielowi przysługuje przymiot strony w postępowaniu. Tym samym w ocenie skarżącego, posiada on interes prawny we wniesieniu skargi, ponieważ istnieje związek...

I SA/Wa 2012/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-08

m.in., że jest uprawniony do jej wniesienia ponieważ posiada interes prawny w rozstrzygnięciu jego statusu w postępowaniu egzekucyjnym, tj. przesądzeniu kwestii...
, jako wierzycielowi przysługuje przymiot strony w postępowaniu. Tym samym w ocenie skarżącego, posiada on interes prawny we wniesieniu skargi, ponieważ istnieje związek...

I SA/Wa 2010/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-15

skargi Wojewoda wskazał m.in., że jest uprawniony do jej wniesienia ponieważ posiada interes prawny w rozstrzygnięciu jego statusu w postępowaniu egzekucyjnym, tj...
, że skarżącemu, jako wierzycielowi przysługuje przymiot strony w postępowaniu. Tym samym w ocenie skarżącego, posiada on interes prawny we wniesieniu skargi...

I SA/Wa 2008/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-08

ponieważ posiada interes prawny w rozstrzygnięciu jego statusu w postępowaniu egzekucyjnym, tj. przesądzeniu kwestii, czy w przedmiotowym postępowaniu działa tylko jako organ...
. Tym samym w ocenie skarżącego, posiada on interes prawny we wniesieniu skargi, ponieważ istnieje związek pomiędzy sferą jego praw, jako wierzyciela a zaskarżonym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100