Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

IV SA/Po 1288/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-08

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jako strona postępowania występuje jedynie pracodawca, gdyż tylko on posiada interes prawny. Postępowanie administracyjne...
natomiast w takim postępowaniu posiada zarówno interes prawny, a także jego obowiązków w rozumieniu art. 28 kpa dotyczy to postępowanie., Jedynym przepisem określającym...

VI SAB/Wa 35/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

. zindywidualizowanych maszyn będących własnością R. C., W uzasadnieniu wniosku powołał się na interes prawny w wydaniu żądanej decyzji wynikający z prawa materialnego, tj. art...
, co było bezsporne., Organ wyjaśnił, że Skarżący nie jest stroną postępowania w rozumieniu art. 28 K.p.a., zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...

II SA/Po 1222/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-10

nie może być uznany za stronę postępowania. W myśl art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W przypadku postępowania prowadzonego przez inspektora pracy, w związku z oceną czy pracodawca prawidłowo ustalił wykaz...

II SA/Po 1224/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-18

odwołanie nie może być uznany za stronę postępowania. W myśl art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda...
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W przypadku postępowania prowadzonego przez inspektora pracy, w związku z oceną czy pracodawca prawidłowo...

I OSK 1107/05 - Wyrok NSA z 2006-05-10

pracodawca, nie jest nią natomiast pracownik albowiem jego interes ma charakter faktyczny a nie prawny. Przepisy normujące postępowanie prowadzone przez inspektora...
można oceniać udział pracownika w postępowaniu przed inspektorem pracy. Interes strony, o jakim mowa w k.p.a. musi mieć interes prawny a nie faktyczny i przesądza o tym treść...

II SA/Wa 2087/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-13

na kryterium interesu prawnego musi dotyczyć interesu prawnego konkretnego podmiotu. Interes pracownika choć indywidualny nie jest jednak konkretny i obiektywnie sprawdzalny...
. Ugruntowany jest pogląd zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie, że interes prawny legitymujący stronę postępowania wywodzi się z prawa materialnego...

II SA/Wa 2086/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-27

od decyzji administracyjnej na kryterium interesu prawnego musi dotyczyć interesu prawnego konkretnego podmiotu. Interes pracownika choć indywidualny...
w postępowaniu przed organami PIP. Ugruntowany jest pogląd zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie, że interes prawny legitymujący stronę postępowania wywodzi się z prawa...

II SA/Wa 2127/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-20

. 50 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw...
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

I OSK 901/12 - Wyrok NSA z 2013-01-04

lub szczególnym charakterze ma w tym interes prawny, gdyż od tego zależy jego uprawnienie do emerytury pomostowej. Pracownik jest zatem stroną postępowania administracyjnego...
stanu faktycznego. W tym zakresie mieści się również zweryfikowanie interesu prawnego poszczególnych osób i jego związku z konkretnym postępowaniem administracyjnym...

II GSK 3962/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-13

k.p.a., który ma w zakresie wnioskowanej decyzji interes prawny do działania w sprawie., Pismem z [...] lipca 2016 r. Główny Inspektorat Pracy poinformował skarżącego...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., nazywanej dalej: p.p.s.a.)., Ponadto WSA wskazał, że skarżący nie wykazał istnienia interesu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   62