Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

II OSK 1785/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

., Rozpatrzywszy odwołanie skarżącej od decyzji Inspektora Wojewódzkiego, organ odwoławczy umorzył postępowanie odwoławcze, stwierdzając brak interesu prawnego skarżącej...
natomiast interesu prawnego skarżącej, czyli podmiotu wprowadzającego wycofany środek na rynek polski na podstawie zezwolenia na jego import równoległy. Rozstrzygnięcie...

VI SA/Wa 778/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-04

, że ma do tego legitymację procesową zgodnie z art. 28 kpa i że za wszczęciem postępowania przemawia interes prawny wnioskodawcy., Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin...
i Nasiennictwa w B. stwierdził, że wnioskodawca nie ma interesu prawnego w żądaniu wszczęcia postępowania z urzędu w niniejszej sprawie oraz jednocześnie nie ma podstawy...

II GSK 1916/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej jako: k.p.a.) i nie wskazał w szczególności jaki obowiązek bądź interes prawny...
uznał za prawidłowe stanowisko organu, że skarżąca nie miała interesu prawnego w żądaniu wszczęcia postępowania o nałożenie sankcji z art. 108 ust. 1 pkt 1 u.o.r....

IV SA/Wa 1972/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-06

Wojewódzkiego, organ odwoławczy umorzył postępowanie odwoławcze, stwierdzając brak interesu prawnego skarżącej w sprawie., Uzasadniając rozstrzygnięcie odwoławcze, organ...
interesu prawnego skarżącej, czyli podmiotu wprowadzającego wycofany środek na rynek polski na podstawie zezwolenia na jego import równoległy. Rozstrzygnięcie Inspektora...

IV SA/Wa 668/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-22

, się mają interes prawny w zaskarżeniu decyzji stwierdzającej brak podstaw do nałożenia opłaty sankcyjnej na sprzedawców zakwestionowanych nasion kukurydzy na podstawie art...
siewny nie mieli interesu prawnego w zaskarżeniu decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w B. z dnia [...] maja 2006r., Stosownie do treści art. 28...

I OSK 163/15 - Wyrok NSA z 2016-12-06

ze zm.) i wskazał, że wykazanie interesu prawnego wymaga wskazania przepisu prawa materialnego zobowiązującego organ do wydania dokumentu lub uprawniającego...
wnioskującego do jego otrzymania. Interes prawny w rozumieniu powyższych przepisów, musi być interesem indywidualnym i konkretnym, a także realnym. Nie może być on zatem udowadniany...

II OSK 226/15 - Wyrok NSA z 2016-11-04

Prowadzone postępowanie ani wydana decyzja w żaden sposób nie dotyczą jej interesu prawnego lub obowiązku. Następnie organ wyjaśnił, że nieuzasadnionym jest doszukiwanie...
się interesu prawnego przez spółkę A. s.r.o. w ewentualnym wpływie decyzji organu I instancji w sprawie wycofania z obrotu kwestionowanych przez odwołującą...

II GSK 940/10 - Wyrok NSA z 2011-04-01

w mocy własne rozstrzygnięcie z 24 sierpnia 2009 r., W uzasadnieniu podkreślił, iż Zakład Doświadczalny nie ma interesu prawnego w przedmiotowej sprawie...
Administracyjny w W. stwierdził, że organ umorzył postępowanie w sprawie uznając brak zaistnienia interesu prawnego po stronie Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji...

II OSK 1896/12 - Wyrok NSA z 2014-01-14

i na jakiej podstawie dokonano zabezpieczenia dowodów. Wskazano również, że przedmiotowa Spółka jest producentem środka ochrony roślin i w związku z tym posiada interes prawny...
przywołanego powyżej Kodeksu wynika, że przedmiotem rozpoznania przez organ wyższego stopnia może być wyłącznie zażalenie złożone przez stronę postępowania, a mieć interes prawny...

IV SA/Wa 1845/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-13

dowodów. Wskazano również, że Spółka G. jest producentem środka ochrony roślin G. i w związku z tym ma interes prawny w niniejszej sprawie., Po rozpatrzeniu obu wskazanych...
. Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes...
1   Następne >   +2   +5   10