Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 516/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

z siedzibą w W. A. sp. z o.o. z siedzibą w W. uzasadniała swój interes prawny w przystąpieniu do niniejszego postępowania sądowego faktem zawarcia z A. L. umowy...
zdaniem spółki jej interes prawny do występowania w niniejszej sprawie w charakterze uczestnika postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;, Zgodnie...

VI SA/Wa 517/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

z siedzibą w W. A. sp. z o.o. z siedzibą w W. uzasadniała swój interes prawny w przystąpieniu do niniejszego postępowania sądowego faktem zawarcia z A. L. umowy...
zdaniem spółki jej interes prawny do występowania w niniejszej sprawie w charakterze uczestnika postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;, Zgodnie...

VI SA/Wa 510/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-25

o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...]. Swój interes prawny w przystąpieniu...
działalności gospodarczej. Powyższe argumenty, podnoszone przez [...] sp. z o.o., uzasadniały, w jej ocenie, istnienie interesu prawnego do występowania w niniejszej...

II GZ 292/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-13

ze skargi A.L. (zwana dalej również skarżącą). Podniosła, iż wynik tego postępowania dotyczy bezpośrednio jej interesu prawnego, wywodząc go z faktu zawarcia ze skarżącą...
w W. odmawiając wnioskodawcy dopuszczenia do udziału w charakterze uczestnika w sprawie, stwierdził że aby posiadać przymiot strony, należy wykazać interes prawny w danym...

II GZ 291/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-13

ze skargi A.L. (zwana dalej również skarżącą). Podniosła, iż wynik tego postępowania dotyczy bezpośrednio jej interesu prawnego, wywodząc go z faktu zawarcia ze skarżącą...
w W. odmawiając wnioskodawcy dopuszczenia do udziału w charakterze uczestnika w sprawie, stwierdził że aby posiadać przymiot strony, należy wykazać interes prawny...

II GZ 357/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-29

dotyczy bezpośrednio jej interesu prawnego, wywodząc go z faktu zawarcia ze skarżącą umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego 'A. M.'. W związku z powyższym...
w sprawie - stwierdził, że aby posiadać przymiot strony, należy wykazać interes prawny w danym postępowaniu lub w żądaniu dokonania czynności przez organ. Interes prawny...

VI SA/Wa 2526/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

zaskarżone postanowienie., Organ stanął na stanowisku, że w sprawie kluczowe znaczenie ma fakt istnienia interesu prawnego po stronie skarżących w sprawie stwierdzenia nieważności...
decyzji. To posiadanie interesu prawnego lub obowiązku jest jedyną przesłanką decydującą o tym czy dany podmiot może być uznany za stronę postępowania administracyjnego...

VI SA/Wa 459/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-16

: [...] dotyczy innego podmiotu, tj. C. Sp. z o.o. z siedzibą w K. Organ podkreślił, że skarżąca nie wykazała również, że przysługuje jej interes prawny do złożenia...
przedmiotowego zażalenia. Ponadto, brak jest przepisu prawnego, z którego ten interes prawny można by wywieść. Wyjaśnił, że treść wniesionego zażalenia wskazywać może na istnienie...

VI SA/Wa 238/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

interesu prawnego w występowaniu Stowarzyszenia jako strony niniejszego postępowania, jak i interesu społecznego w jego dopuszczeniu do udziału w sprawie jako organizacji...
z posługiwaniem się przez niego logiem Stowarzyszenia nie oznacza braku interesu prawnego po stronie Stowarzyszenia w występowaniu jako strona tego postępowania,, 5. art. 28 kpa...

VI SA/Wa 2173/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-18

w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., W orzecznictwie sądowym i piśmiennictwie utrwalony jest pogląd...
, że o tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma interes prawny w danej sprawie, decyduje norma prawa materialnego, na której oparto zaskarżony...
1   Następne >   +2   +5   +10   100