Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X
  • Symbol

I OSK 4282/18 - Wyrok NSA z 2019-06-28

ze skargi K.G.-P. na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [..] lutego 2018 r. nr [..] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1...
-P. na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu z dnia [..] lutego 2018 r., znak: [..] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, w punkcie pierwszym uchylił...

I OSK 927/15 - Wyrok NSA z 2017-02-01

Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2014 r. o sygn. akt II SAB/Wa 555/14 Wojewódzki...
Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia [...] z dnia 1 lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej...

I OSK 1375/15 - Wyrok NSA z 2017-03-23

Ministrów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn...
. akt II SAB/Wa 963/14, zobowiązał Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia wniosku B. P. z dnia 18 lutego 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni...

I OSK 2866/16 - Wyrok NSA z 2018-11-09

Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w pkt 1 w części zobowiązującej Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia...
wniosku E. M. z dnia [...] czerwca 2015 r. uzupełnionego w dniu [...] sierpnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wymienionych w nim osób w zakresie...

II SAB/Wa 183/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

wniosku z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. W piśmie z dnia [...] lutego 2018 r. A. S. (dalej także: 'skarżący' lub 'strona...
') w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił następujący stan...

I OSK 724/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia 7 sierpnia 2013 r. 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Fundacji (...) na rzecz Prezesa Rady...
. o udostępnienie informacji publicznej., Wyrok ten zapadł na tle następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy., Pismem z dnia 7 sierpnia 2013 r. Fundacja...

II SAB/Wa 79/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-27

Ministrów w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1) zobowiązuje Prezesa Rady Ministrów do rozpoznania wniosku A. G...
. z dnia [...] grudnia 2012 r. w zakresie pkt 4 i 5 o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz aktami postępowania...

II SAB/Wa 808/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

z dnia [...] września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku B. W. z dnia [...] września...
[...] września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny., Wnioskiem z dnia [...] września 2019...

II SAB/Wa 266/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-03

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] marca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę S. powołując się na art. 61 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, dalej: 'u.d.i.p') w dniu [...] marca 2020 r. skierowała do Kancelarii...

III OSK 929/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 23 listopada...
udostępnienia informacji publicznej, uchylił zaskarżoną decyzję w części w jakiej odmawia udostępnienia wykazu sędziów popierających zgłoszenie oraz oświadczeń pierwszych...
1   Następne >   +2   +5   +10   67