Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SAB/Wa 36/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-24

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...
Rolnictwa do rozpoznania wniosku skarżącej M. L. z dnia [...] listopada 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku...

I OSK 2172/11 - Wyrok NSA z 2012-02-03

w przedmiocie wniosku z dnia [...] października 2010r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną 2. odstępuje od zasądzenia od J.O. na rzecz Prezesa...
r. o udostępnienie informacji publicznej., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy., J.O. wnioskiem z dnia 10 października 2010...

I OSK 941/11 - Wyrok NSA z 2011-08-09

ze skargi J. B. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) czerwca 2010 r. nr (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
ze zm.), dalej 'ustawa o ARiMR' oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), uchylił...

II SA/Wa 1660/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-16

i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji...
, poz. 634 ze zm.), art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), uchylił zaskarżoną...

II SAB/Wa 87/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-25

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wniosku z dnia 10 października 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z dnia 10 października...
publicznej. W skardze wniósł o zobowiązanie organu do dokonania czynności udostępnienia informacji publicznej zgodnie z jego wnioskiem oraz o zasądzenie kosztów według...

II SA/Wa 1468/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-16

i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji...
. Nr 98, poz. 634 ze zm.), art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), uchylił...

II SA/Wa 1721/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-06

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
nr [...], którą utrzymał w mocy decyzje poprzedzającą z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] o odmowie udostępnienia B.K. (obecnie [...]) informacji publicznej w zakresie określonym...

II SAB/Wa 104/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-06

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 13 września 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z dnia...
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), o udzielenie informacji o połączeniach telefonicznych z telefonu służbowego w okresie od dnia...

II SAB/Wa 345/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-06

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 2 września 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z dnia...
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), o udzielenie informacji o połączeniach telefonicznych z telefonów służbowych w okresie od dnia...

II SA/Wa 1906/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

w W. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala...
. - dalej: 'k.p.a.') oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 17 w związku z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018...
1   Następne >   +2   +5   +10   100