Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X
  • Symbol

II SAB/Go 125/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-06-19

Nadleśniczego Nadleśnictwa [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Nadleśniczego Nadleśnictwa [...] do rozpoznania wniosku skarżącego W.S. z dnia...
[...] lutego 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi wraz z odpisem prawomocnego wyroku, II. stwierdza, że organ...

II SA/Bk 123/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-17

Fundacji W. w W. na decyzję Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo B. z dnia [...] stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie informacji publicznej 1...
Nadleśnictwa B. z dnia [...] stycznia 2018 r. wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej żądanej przez Fundację., Skarga...

II SAB/Wa 691/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-06

Wodnej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej...
do rozpoznania wniosku Stowarzyszenia '[...]' z siedzibą w Z. z dnia [...] czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie '[...]', w terminie 14 dni od daty...

II SAB/Wa 58/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-17

Wodnej w przedmiocie udzielenia informacji publiczna oddala skargę G. P. w piśmie z dnia 5 września 2006 r. skierowanym do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW...
) wniósł w trybie art. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. 112, poz. 1198 ze zm.) o udostępnienie Komputerowej Mapy Podziału...

II SAB/Wa 578/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2024-01-17

wniosku z dnia [...] sierpnia 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Minister Klimatu i Środowiska dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku...
z dnia [...] sierpnia 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza...

II SAB/Wa 665/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-24

Wodnej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2016 r. znak [...] o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki...
Wodnej do rozpoznania wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w [...] z dnia [...] czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie 'Analizy...

III OSK 374/23 - Wyrok NSA z 2024-03-05

Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 29 listopada 2022 r., wydanym w sprawie...
: 'organ') o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, 1. wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami i dodatkami obecnego dyrektora Zakładu Transportu i Spedycji...

II SAB/Wa 752/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-05

Państwowych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę - W skardze na bezczynność skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego A. D.(dalej...
jako skarżący) zaskarżył bezczynność Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie wydania decyzji w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej, tj. projektu...

II SA/Wa 111/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-26

. na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art. 3 oraz art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), o udostępnienie...
informacji publicznej w formie elektronicznej dokumentów:, 1. 'Opracowanie ekofizjograficzne rejonu zbiornika wodnego K.', 2006,, 2. 'Operat wodnoprawny na wykonanie...

II SAB/Wa 129/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-09

z dnia [...] stycznia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Pismem z dnia 5 lutego 2019 r. A. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] stycznia 2019 r., o udostępnienie informacji publicznej. Skarżący wniósł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100