Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

III OSK 4193/21 - Wyrok NSA z 2021-11-18

o dostępie do informacji publicznej w postaci związku sprawowanej funkcji z dysponowaniem majątkiem publicznym., Skoro zatem nie budzi wątpliwości, że zarówno z zakresu...
, był w bezczynności w zakresie udzielenia informacji publicznej Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak Sędziowie: Sędzia NSA...

II SAB/Po 44/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w P. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1. umorzyć...
informacji publicznej (k.9). Powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm. - dalej udip...

II SAB/Po 166/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-18

. na bezczynność Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Dyrektora...
okolicznościach., W dniu [...] r. M. K. złożyła, za pomocą platformy ePUAP, do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w [...] wniosek o udostępnienie informacji publicznej...

IV SAB/Wr 71/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-16

niejawnym ze skargi M. H. na bezczynność Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych we W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia...
we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Jednocześnie wniósł o zobowiązanie strony przeciwnej do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji...

II SAB/Po 46/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-08

2011 r. w sprawie ze skargi J.K. na bezczynność Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić...
informacji publicznej., Z uwagi na treść art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm...

II GSK 688/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

publicznych z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od M. C...
. na rzecz Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego...

IV SAB/Po 31/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-02-01

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych poprzez uznanie informacji Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w K., jako decyzji kształtującej prawa i obowiązki...
Egzaminacyjnej w przedmiocie egzaminu maturalnego 1. zobowiązać Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do udzielenia Skarżącej pisemnej informacji o powodach...

II GSK 1009/11 - Wyrok NSA z 2012-07-26

ustawy - Prawo zamówień publicznych., Twierdzenie obwinionej, jak w dalszym ciągu uzasadnienia swojego rozstrzygnięcia wskazał organ, że nie posiadała informacji...
Publicznych z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i wymierzenia kary upomnienia 1. oddala...

II GSK 1533/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

finansów publicznych. Szkodliwość tych czynów jest dalej idąca. Sprawozdanie stanowi dokument o szczególnym znaczeniu. Dane zawarte w sprawozdaniu stanowią źródło informacji...
Dyscypliny Finansów Publicznych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 27 lutego 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 1813/12 w sprawie ze skarg T.Z., R.S., B.K....

I GSK 1720/18 - Wyrok NSA z 2020-02-21

swoje prawo do obrony w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych powołał obrońcę profesjonalnego. Pełnomocnik, mając informację o czasie rozpoczęcia rozprawy...
Publicznych z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla...
1   Następne >   +2   5