Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

VI SA/Wa 431/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-27

, że informacja o tym miała charakter publiczny nie świadczy, że była znana zarządowi skarżącej, zatem wniosek taki jest dowolny,, 2/ organ mylnie przyjął jako początek...
. przed zawarciem z J. B. umowy o pracę w dniu [...] czerwca 2001r. Informacja ta była więc informacją publiczną i można założyć, że powinna być znana i była znana Zarządowi PTE...

II GSK 256/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

. S.A.. Potwierdza to również informacja o składzie Rady Nadzorczej NFI i zmianach w tym składzie, publikowana w Biuletynie Bieżącym NFI. Informacja o powołaniu J. B...
. do Rady Nadzorczej NFI była opublikowana w Biuletynie Bieżącym z dnia 21 czerwca 2001 r. tj. przed zawarciem z nim umowy o pracę w dniu 27 czerwca 2001 r. i jako informacja...

VI SA/Wa 432/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-27

. Ujawnienie tych informacji stwarzało hipotetyczną możliwość naruszenia interesu członków Funduszu lub uczestników publicznego obrotu papierami wartościowymi...
'informacje związane z lokatami funduszu /.../, których ujawnienie mogłoby naruszyć interes członków funduszu lub interes uczestników publicznego obrotu papierami...

II GSK 255/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

publicznego obrotu papierami wartościowymi', Sąd uznał, że zbadać należało znaczenie ujawnienia tych informacji dla członków funduszu i innych uczestników publicznego...
' grupę uczestników obrotu, stwarza sytuacje, kiedy podmiot, który posiadł objęte tajemnicą informacje ma przewagę nad innymi uczestnikami publicznego obrotu. Stwarza...

VI SA/Wa 1760/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-07

sprawnego przepływu informacji pomiędzy członkami zarządu, a także optymalizacji procesów decyzyjnych. Nie jest zaś to w pełni możliwe, gdy dokumentacja przedsiębiorstwa...
administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią...

VI SA/Wa 1661/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-11

bezpośredniego podjęcia innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz.1539) powodujących, że T. SA z siedzibą w W. stanie się jego podmiotem...

VI SA/Wa 323/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-26

wyjaśniającego za niezbędne uznano pozyskanie dodatkowych informacji dotyczących wniosku o odstąpienie od wymogu posiadania przez Pana W. B. H. udowodnionej znajomości...
przekazano kopię pisma podpisanego przez Pana T. W., Przewodniczącego rady nadzorczej oraz zaświadczenie, zawierające informację, że Pan W. B. H. uczęszcza od 2003 r. na kurs...

II GSK 62/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

sprawnego przepływu informacji pomiędzy członkami zarządu, a także optymalizacji procesów decyzyjnych. Nie jest zaś to w pełni możliwe, gdy dokumentacja przedsiębiorstwa...
przez organ administracji publicznej możliwości podjęcia zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej lub gospodarczej przez obywatela innego państwa członka Unii...

I SA 1432/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-02

w art.9 k.p.a.- udzielania informacji faktycznych i prawnych, nakłada na organ administracji publicznej obowiązek informowania strony o okolicznościach faktycznych...
zaskarżonej decyzji organ administracji publicznej podniósł, że nieruchomości położone w Warszawie przy ulicy [...] o powierzchni 536 metrów kwadratowych i 669 metrów...

I SA 1431/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-02

informacji faktycznych i prawnych, nakłada na organ administracji publicznej obowiązek informowania strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ...
zaskarżonej decyzji organ administracji publicznej podniósł, że nieruchomości położone w Warszawie przy ulicy [...] o powierzchni 536 metrów kwadratowych i 669 metrów...
1   Następne >   3