Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

II SAB/Wa 758/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

Transportu Drogowego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Pismem z dnia [...] września 2018...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.), o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wskazania wnioskodawcy...

II SAB/Wa 119/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-29

sposób interpretacji przepisów obowiązującego prawa, pomimo że przeznaczony jest przede wszystkim dla funkcjonariuszy tego organu, ma charakter informacji publicznej i jako taki...
podlegać będzie reżimowi ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa...

II SAB/Wa 625/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-20

wniosku z dnia [...] maja 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje do rozpoznania wniosku z dnia [...] maja 2016 r. w zakresie pkt 2 w terminie 14 dni...
, a nie karta pojazdu, która nie stanowi informacji publicznej., W zakresie zaś punktu 3 wniosku, odnośnie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma wysłanego do urzędu...

I OSK 1091/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] maja 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla punkt 1 i 2 zaskarżonego...
na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] maja 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej, zobowiązał organ...

II SA/Wa 902/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-27

Transportu Drogowego z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
, w której odmawia udzielenia informacji publicznej zwracając uwagę, że wnioskodawczyni nie zwróciła się z wnioskiem o udostępnienie kopii protokołów z kontroli, co miałoby...

II SAB/Wa 1016/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-29

informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z dnia [...] lipca 2015 r. przesłanym za pośrednictwem ePUAP P. F. zwrócił się do Głównego Inspektora Transportu...
Drogowego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:, Czy [...] wykorzystuje...

IV SA/Po 971/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-18

oraz został ustalony na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej dostępnego na stronie http://www.bip.gov.pl/subjects/4223,G%C5%82%C3%B3wny+lnspektorat+Transportu...
organu na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej, z którego wynikało, iż siedziba GITD nadal znajduje się przy ulicy Młynarskiej 42 i na ten adres skierowano stosowną...

II SAB/Wa 957/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

Drogowego w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28 sierpnia 2014 r. - oddala skargę - Wnioskiem z dnia 28 sierpnia 2014 r. złożonym drogą...
elektroniczną, radca prawny P.W. w imieniu A.L. zwrócił się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o udostępnienie informacji publicznej w zakresie skanu upoważnienia...

II SAB/Wa 637/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-22

wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Główny Inspektor Transportu Drogowego dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku skarżącego K. R...
') o udostępnienie, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.), dalej: 'u.d.i.p., informacji o wysokości...

II SA/Wa 1392/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-07

Drogowego z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję...
. skierowanym do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w O. dotyczącym udostępnienia informacji publicznej Kierownik Działu Gwarancji i Reklamacji A. C. zwróciła...
1   Następne >   +2   +5   +10   100