Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

II SA/Gd 539/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-01-13

ust. 1, przepisy dotychczasowe, z tym że dotychczasowe kompetencje:, 1) ministra właściwego do spraw środowiska przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;, 2...
zostały przekazane na mocy niniejszej ustawy regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, rozpatruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.', Z przepisu ustępu pierwszego art...

II SA/Gd 70/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-05-14

, z tym że dotychczasowe kompetencje:, 1) ministra właściwego do spraw środowiska przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;, 2) wojewodów, marszałków województw i dyrektorów...
regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, rozpatruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.', W niniejszej sprawie spór dotyczył wykładni, a w konsekwencji możliwości...

IV SA/Wa 670/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-07

dotychczasowe, z tym że dotychczasowe kompetencje należące do ministra właściwego do spraw środowiska przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a kompetencje należące...
do wojewodów, marszałków województw i dyrektorów urzędów morskich przejmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska., W świetle zaś art. 153 ust. 2 pkt 2 omawianego przepisu...

II SA/Bd 381/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-08-11

, z tym że dotychczasowe kompetencje:, 1) ministra właściwego do spraw ochrony środowiska przyjmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,, 2) wojewodów, marszałków...
województw i dyrektorów urzędów morskich przyjmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska., Zastrzeżenie zawarte w art. 154 ust. 1 dotyczy postępowań w sprawie wydania...

IV SA/Wa 216/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

przepisy., Na zakończenie ubocznie jedynie należy wspomnieć, że z akt sprawy wynika, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...] grudnia 2016 r. uchylił...
[...] czerwca 2016 r., znak: [...], dotyczące pozytywnego zaopiniowania projektu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w L., w sprawie przeprowadzenia działań...

IV SA/Wa 778/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-08

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a kompetencje wojewodów, marszałków województw i dyrektorów urzędów morskich - regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. Z kolei z ust...
art. 153 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

II OSK 1992/12 - Wyrok NSA z 2014-01-23

., Za prawidłową uznać należało dokonaną przez sąd I instancji kontrolę działań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który postanowieniem z dnia [...] listopada 2009 r...
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199...

II SA/Wr 616/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-10

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;, 2. prace ziemno - budowlane winny być prowadzone z uwzględnieniem ochrony środowiska, w szczególności w zakresie emisji hałasu...
, wibracji, zapylenia oraz ochrony środowiska gruntowo-wodnego;, 3. materiały i surowce oraz sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji przedmiotowej inwestycji...

II OSK 1495/09 - Wyrok NSA z 2010-11-16

ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)., Postanowieniem z [...] czerwca 2008 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, uzgodnił warunki...
. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) i wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko opisanego w rozdziale 2 działu VI tytułu I ustawy Prawo ochrony...

IV SA/Wr 748/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-14

- Prezesa Zarządu KWB [...] S.A - Dyrektora Generalnego. Z pisma z dnia 17 czerwca 2003 r. znak: [...] wynika, iż jako sztygar zmianowy codziennie w godz. 7.30-12.30 przebywał...
w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi - nowotwór pęcherza moczowego (poz. 17.5 wykazu chorób zawodowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia) u uczestnika...
1   Następne >   +2   +5   7