Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X
  • Symbol

I SA/Ke 183/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-30

łącznie, co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal...
rozwijania działalności gospodarczej. Na podstawie danych z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zarząd ustalił, że wnioskodawca zawiesił...

I SA/Sz 820/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-09

ze skargi M.S. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą E. na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa z dnia 31 sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy...
([...] r.) wykonywała łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą. Dokonując weryfikacji okresów zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej skarżącej...

II SA/Bd 511/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-14

przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez podejmowanie działalności gospodarczej, jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu...
działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie...

I GSK 1600/21 - Wyrok NSA z 2022-03-17

WSA wskazał, że [...] sierpnia 2020 r. skarżąca prowadząca działalność gospodarczą pod firmą A. złożyła wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu 'Wielkopolska Tarcza...
wniosku o grant, złożyła wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o: zmianę stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej...

III SA/Gl 2476/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-06

podjęcia działalność gospodarczej. W jego ocenie zaskarżona informacja wydana została z naruszeniem przepisów we wskazanym w skardze zakresie. Istota sporu jaki powstał między...
stronami sprowadza się do rozstrzygnięcia zagadnienia czy data wpisu spółki do KRS jest równoznaczna z podjęciem przez nią działalności gospodarczej. W przekonaniu...

II SA/Bd 646/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-07-23

inwestycji przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, skarżący L. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą [...] przystąpił...
, co potwierdza przedłożony przez skarżącego na wezwanie organ z dnia [...] (prawidłowo z dnia [...]) [...] Wypis z Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej...

III SA/Gl 1153/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-23

formalnym w postaci błędnej oceny doświadczenia wnioskodawcy w prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres powyżej 5 lat oraz błędy w ustaleniu stopnia efektywności...
projektu. W uzasadnieniu wskazała, iż prowadzi działalność gospodarczą od [...] r. w różnych formach prawnych. Działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki prawa...

II SA/Bd 1031/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-21

wychowania szkolnego, co zdaniem skarżącego jest działalnością gospodarczą., Instytucja Zarządzająca wyjaśniła, że prawo unijne nie definiuje przedsiębiorstw jako podmiotów...
prowadzących działalność gospodarczą bez względu na ich status prawny i sposób finansowania, zatem zakwalifikowanie określonego podmiotu jako przedsiębiorstwa zależy...

II SA/Bd 222/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-03-27

. Kryterium A.2. Wniosek złożony przez uprawnionego wnioskodawcę. Wnioskodawca nie zatrudniał dotychczas w swojej działalności gospodarczej pracowników;, 2. Kryterium A.8....
okresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie działalności ujętych jako PKD planowanych do dofinansowania w przedmiotowym wniosku o dofinansowanie projektu...

V SA/Wa 2940/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

, dotyczącym ww. zamówienia Gmina zamieściła wymóg przedłożenia, 'Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej...
'(...) do dokonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. a) prowadzą działalność gospodarczą na zasadach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100