Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FSK 1487/17 - Wyrok NSA z 2017-10-25

o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego J. K. podał, że obecnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji...
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Posiada określone 3 nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami (A,B,C,D.E) i budowlami oraz 3 lokale (F,G,H), które wykorzystuje...

II FSK 1648/18 - Wyrok NSA z 2020-10-20

art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy bezpodstawnie uznając, że nieruchomości wnioskodawcy nadal będą związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą...
we wniosku nieruchomości podatnika spełnia przesłanki do uznania go za działalność gospodarczą. W konsekwencji nakazuje dokonać kwalifikacji osiąganych z tego tytułu...

II FSK 1647/18 - Wyrok NSA z 2020-10-20

działalnością gospodarczą - także po jej likwidacji - i w konsekwencji bezzasadnie odmówił zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., gdy tymczasem właściwa...
uznaniem, że wynajem na warunkach opisanych we wniosku nieruchomości podatnika spełnia przesłanki do uznania go za działalność gospodarczą i - w konsekwencji - nakazuje...

I SA/Sz 320/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-24

., Przedstawiając opis zdarzenia przyszłego, Strona wskazała, że jest osobą fizyczną, prowadzącą od dnia [...] działalność gospodarczą w formie [...]. Jest to mały zakład...
gospodarczą, ale jest to [...], a zatem nie jest w żaden sposób powiązany ze sprzedażą działek. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT nie jest działalnością handlową sprzedaż...

I SA/Sz 18/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-15

działalności gospodarczej. Usługi te wykonywane są w sposób ciągły, w celach zarobkowych, gdzie źródłem przychodu są przychody wygenerowane w związku ze świadczeniem usług...
usług rekreacyjno- sportowych oraz usług związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży w okresach ferii szkolnych i wakacji. Spółka wykonuje działalność gospodarczą...

II FSK 1078/17 - Wyrok NSA z 2019-04-17

przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 8,5%., Skarżąca jako osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce i podlega w Polsce...
nieruchomości zostały wprowadzone, do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej działalności gospodarczej., Wyjaśniła, że pozostaje...

I FSK 377/18 - Wyrok NSA z 2020-11-25

wykorzystywanych do celów wykonywanej działalności gospodarczej, wnioskodawca ma cele inne niż działalność gospodarcza. Innymi słowy mówiąc chodzi o ustalenie czy wnioskodawca wykonuje...
wyłącznie działalność gospodarczą, czy też wykonuje inną nie będącą działalnością gospodarczą działalność., Dalej wskazano, iż wnioskodawca twierdzi, że nie prowadzi...

II FSK 600/17 - Wyrok NSA z 2017-06-14

. prowadziła z mężem działalność gospodarczą zarejestrowaną na jego imię i nazwisko, a od 1 września 2014 r. kontynuuje tę działalność na własne imię i nazwisko. W ramach...
poniesionych kosztów uzyskania przychodów w 2014 r. w ramach działalności gospodarczej prowadzonej wspólnie przez Wnioskodawczynię i jej męża może zostać przypisana...

I SA/Rz 263/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-08

wyrobów gotowych i towarów, zlokalizowanego poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej, skutkować będzie wyodrębnieniem działalności gospodarczej na podstawie § 5 ust. 5...
gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej jako: 'SSE', 'Strefa'). Spółka jest beneficjentem dwóch zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej...

I SA/Sz 1185/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-08

, że jest osoba fizyczną (emerytką), nieprowadzącą działalności gospodarczej., W dniu 18 lipca 1989 r. na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie o dział spadku po M...
następujące pytania:, 1) Czy z tytułu dokonanych sprzedaży działek Wnioskodawczyni posiada status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na gruncie ustawy o podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100