Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 866/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-29

przez niego pomocy. Wskazał bowiem, iż z załączonych do wniosku dokumentów, tj. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze...
identyfikacyjnym REGON oraz zaświadczenia z ZUS o zaewidencjonowaniu wnioskodawcy jako płatnika składek, wynika, że P. Z. kontynuuje (rozwija) działalność gospodarczą...

I SA/Kr 1046/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-25

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz bazy internetowej REGON, powziął jednakże wątpliwości co do charakteru przeważającej działalności...
wnioskodawczyni. Zgodnie bowiem z tymi informacjami, T. K. od 25 stycznia 2016 r. prowadziła w ramach spółki cywilnej działalność gospodarczą pod firmą T. K. K. i Wspólnicy...

III SA/Lu 1263/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-23

prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami, natomiast zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r...
. W uzasadnieniu swojej decyzji organ odwoławczy podniósł, że w oparciu dane zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ustalono fakt...

III SA/Lu 1255/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-16

. 1885, z późn. zm.)., Ze zgromadzonego materiału dowodowego, w tym danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Danych z wypisu w rejestrze...
', która oznaczona jest kodem PKD - 68.10.Z., Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 7 ustawy o działalności gospodarczej, wpisowi do CEIDG podlega data rozpoczęcia wykonywania działalności...

V SA/Wa 4670/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-24

dopiero po uruchomieniu firmy z własnych środków. Wskazała również, iż po otrzymaniu dotacji złoży wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej i podejmie związane...
. Natomiast celem wnioskodawczyni jest uniezależnienie się od męża i podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej (vide: k. 183-246 akt adm.)., 3. Zaskarżonym pismem z dnia...

V SA/Wa 36/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-17

również, iż po otrzymaniu dotacji złoży wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej i podejmie związane z tym czynności, natomiast brak jest przepisów, które zabraniałyby czy ograniczały...
samodzielnej działalności gospodarczej (vide: k. 183-246 akt adm.)., Zaskarżonym pismem z dnia [...] sierpnia 2013 r. o numerze [...], ARiMR odmówiła przyznania pomocy z uwagi...

II SA/Go 1008/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-15

Polskiej Klasyfikacji Działalności wskazuje, że dział ten obejmuje zarówno usługi z zakresu obrotu nieruchomościami jak i działalność gospodarczą prowadzoną na własnych...
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osiągnęła przychód w wysokości 18.404,77 zł oraz jako osoba fizyczna osiągnęła przychód w wysokości 27.180,00 zł, tym samym...

III SA/Po 990/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-05

działalność gospodarczą, mając na uwadze istotę i cel oraz adresatów wsparcia przyznawanego na postawie § 13 v ust. 1 rozporządzenia (przedsiębiorcy uczestniczący w rynku...
stałą, regularną działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu gospodarstwa rolnego w warunkach rynkowych, co przewiduje § 3 Statutu Instytutu. W zakończonym...

I GSK 240/18 - Wyrok NSA z 2018-04-19

fizyczna działalność gospodarczą, w ramach której przeważającą działalnością według Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej: PKD) jest prowadzenie robót budowlanych...
., Ponadto w dniu [...] września 2015 r. sporządzono wydruk z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (dalej: CEIDG), z których również wynika...

III SA/Lu 318/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-08

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Danych z wypisu w rejestrze REGON wynika, że J. B. prowadzi działalność sklasyfikowaną według Polskiej...
gospodarczej, wpisowi do CEIDG podlega data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, która w przypadku skarżącego nastąpiła w dniu [...] marca 2001 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100