Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

II SA/Wa 722/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p....
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., W wyniku rozpoznania skargi wniesionej przez Stowarzyszenie [...] na decyzję Ministra Rozwoju z dnia...

II SA/Wa 1251/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330. ze zm.), odpowiedź zostanie udzielona nie później niż do dnia [...] grudnia 2016 r...
, na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...

II SA/Wa 361/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

z dnia 6 września 2001 r, o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) w związku z art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego...
) - poprzez wydanie w dniu [...] grudnia 2016 r. decyzji w trybie art. 16 ust 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej o odmowie udostępnienia...

II SAB/Wa 657/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-16

przez wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r...
, podczas gdy procedury te nie należą do takich dokumentów;, - art. 13 ust.1 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2017 r...

II SA/Wa 1890/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

decyzji wskazuje, iż strona przeciwna błędnie wiąże udostępnienie informacji sektora publicznego z dostępem do informacji publicznej. Na konieczność rozróżnienia...
tych materii wskazano w uzasadnieniu ustawy, a mianowicie: 'Szczególnie istotne jest przy tym rozróżnienie między realizacją prawa dostępu do informacji sektora publicznego (access...

II SAB/Wa 128/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

niż dokumenty urzędowe i nie można zawężać dostępu do informacji publicznej jedynie z dostępem do dokumentów (zob. wyrok NSA z dnia 29 lutego 2012 r. o sygn. akt I OSK...
, może być uznana za informację, co do której istnieje po stronie danego organu władzy publicznej obowiązek ujawnienia, skonkretyzowany w ustawie o dostępie do informacji...

II SAB/Wa 73/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-14

udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.1764 oraz z 2017 r...
do takich dokumentów;, - art. 13 ust.1 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 933 ze zm.; dalej: u.d.i.p....

I OSK 1643/18 - Wyrok NSA z 2020-02-14

') oraz art. 16 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm. - dalej...
, że odmowa przekazania informacji dotyczących pracowników, którzy nie pełnią funkcji publicznych, następuje na podstawie art. 16 oraz art. 5 ust 2 ustawy o dostępie do informacji...

II SA/Wa 1670/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

pełnomocnika, działając w trybie art. 1 w związku z art. 6 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), dalej...
, że wnioskodawca nie wskazał interesu publicznego w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej przetworzonej w wyniku procesu anonimizacji wydanych przez Ministra decyzji...

II SA/Wa 1226/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

;, 2) wglądu do dokumentów urzędowych;, 3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów., Prawo do informacji publicznej...
wskazuje art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stosownie do tej regulacji prawnej organ może ograniczyć dostęp do żądanych informacji publicznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   29