Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

II SAB/Wa 225/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-12

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Żądane informacje nie są informacją publiczną, gdyż stanowią...
i 2 , art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c), art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez bezpodstawne uchylenie...

II SA/Wa 196/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-04

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.) dalej u.d.i.p., stwierdził niedopuszczalność odwołania., Do wydania przedmiotowego...
modyfikacji genetycznej jednej próbki, [...] zakres żądanych informacji nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

I OSK 1851/17 - Wyrok NSA z 2019-05-14

informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330). Odwołał się przy tym do orzecznictwa...
publicznemu niejednokrotnie nie mogą zostać zakwalifikowane jako informacja publiczna na gruncie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zatem, jak dalej...

VIII SA/Wa 578/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

: strona, skarżący), na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm...
i inne wymagania określone ustawą o dostępie do informacji publicznej,, 2. naruszenie art. 61 ust. 1 i 3 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 1...

II SA/Wa 1873/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-30

lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz...
chronionych jest zwykłą czynnością i tak jak na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie może uzasadniać uznania informacji za przetworzoną, tak w niniejszej...

II SAB/Ol 15/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-05-07

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782 j.t.), udip, zwrócił się do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego o udzielenie...
zarzucono naruszenie:, - przepisu art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,, - przepisów ww. ustawy poprzez niezachowanie wymaganego terminu...

II SAB/Wa 270/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-20

publicznej oraz ograniczenia w dostępie do tej informacji. Zaznaczył, że nie każda informacja, która nominalnie mogłaby stanowić informację publiczną, taką informacją...
w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - zwanej dalej u.d.i.p., W odpowiedzi na pkt 1 wniosku organ przekazał...

II SAB/Ol 92/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-21

waloru informacji publicznej i nie może zostać udostępniona w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 2176, z późn. zm...
publiczną i nie podlega ujawnieniu (dokumenty wewnętrzne) (zob. I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016...

II SO/Wa 67/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-30

r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Skarga ta wpłynęła do organu w dniu 21 czerwca 2010 r., W dniu 12 sierpnia 2010 r. (data stempla pocztowego...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...

II SAB/Wa 123/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

na zasadach ustawy o dostępie do informacji publicznej., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2009 r. G. S. wskazał, iż żądane przez niego informacjeinformacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie...
1   Następne >   +2   +5   +10   25