Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

IV SAB/Wr 96/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-28

informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie skarżący został poinformowany o obowiązującym...
zostać udostępniona na wniosek złożony w trybie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy, prawo...

II SA/Wa 1980/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-20

., nr [...] wydaną na podstawie art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782) oraz art. 104 i art. 107...
w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, na której przepisy wnioskodawca w swoim wystąpieniu się nie powołał., Na powyższe pismo M. J. nie odpowiedział, złożył...

I OSK 2273/15 - Wyrok NSA z 2017-06-22

w celu rozważenia, czy żądane informacje stanowią informacje publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, na której przepisy wnioskodawca w swoim...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 782) oraz art. 104 i art. 107 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku M.J. z dnia 10...

II SAB/Wa 770/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z [...] listopada 2013 r. 1. zobowiązuje Ministra Kultury i Dziedzictwa...
podał, że żądane dane nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skargą na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa...

II SAB/Wa 703/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-21

oraz art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez bezpodstawne uchylenie się organu od udzielenia żądanej informacji w przedmiocie wydatkowania...
swego żądania dotyczącego udzielenia informacji publicznej,, 2. art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez niewydanie decyzji...

II SAB/Wa 98/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-07

i Dziedzictwa Narodowego z żądaniem udzielenia mu informacji publicznej, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...
wniosku z dnia 21 stycznia 2009 r. nie otrzymał odpowiedzi, co powoduje, że organ narusza nie tylko ustawę o dostępie do informacji publicznej, ale również jego interes...

II SAB/Wa 350/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-09

skierowana do organu władzy publicznej, który jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
o wysokości opłaty za udostępnienie informacji w żądanej formie, a skarżący nie powiadomił, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, o zmianie...

II SA/Wa 1755/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

określonym w jego wniosku z dnia 26 maja 2015 r., Organ w uzasadnieniu decyzji podał, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo...
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 127 § 3 i art. 107 k.p.a....

II SA/Wa 1587/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-01

wynagrodzenie pracując w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego., W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo...
wyłączone., Jedną z przesłanek, wyłączających ograniczenie dostępu do informacji publicznych ze względu na prywatność osoby fizycznej, jest rezygnacja tej osoby...

I OSK 1586/16 - Wyrok NSA z 2018-05-11

jego bezpodstawne pominięcie; 3) art. 7 k.p.a. i art. 77 k.p.a. w zw. z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez bezpodstawne uchylenie się organu od wyjaśnienia...
) art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez bezpodstawne przyjęcie, że udzielenie informacji publicznej o wysokości wynagrodzenia rzecznika prasowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   19