Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

I OSK 69/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

się do Nadleśniczego [...], w trybie dostępu do informacji publicznej, o udostępnienie informacji w zakresie podania nazw podmiotów prawnych, które złożyły oferty wygrywające...
., Decyzją z dnia [...] listopada 2017 r., wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2007 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm...

II SA/Wa 656/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-04

. nr [...] wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U., z 2001 r. Nr 112...
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez błędną wykładnią prowadzącą do ograniczenia w dostępie do informacji publicznej;, - art. 61 ust. 1 i ust. 2 w związku z art...

II SAB/Wa 577/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-02

postępowania administracyjnego reguluje art. 73 K.p.a. i wyłączone jest stosowanie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz...
., W ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm...

II SA/Bk 123/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-17

tajemnicy przedsiębiorcy. W uzasadnieniu decyzji organ przytoczył treść art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stwierdził raz jeszcze, że udzielenie...
, Fundacja W. w W. podniosła zarzut naruszenia art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 7, 77 § 1 oraz 107 § 3 K.p.a., poprzez odmowę udzielenia...

II SAB/Wa 304/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-13

[...] , z których każdy imiennie udzielił mu pełnomocnictwa do działania w jego imieniu, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
, a jeżeli tak to w jaki sposób?, Ponadto wnioskujący, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnieśli o udzielenie powyższych informacji na piśmie...

II SA/Wa 111/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-26

. na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art. 3 oraz art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), o udostępnienie...
. nr [...], wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 i art. 65 kpa oraz art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, uchylił zaskarżone postanowienie z dnia...

II SAB/Wa 665/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-24

wątpliwości prawne związane z zakwalifikowaniem tej analizy jako objętej dostępem do informacji publicznej, ponieważ analiza ta zawiera szereg informacji, których ujawnienie...
bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r...

II SAB/Go 125/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-06-19

się na art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.; dalej jako u.d.i.p....
nie wprowadziła żadnych zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej w tym zakresie. Z uwagi na to, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawiera...

II SA/Wa 1352/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-03

2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę - Decyzją z [...] czerwca 2015 r. Minister Środowiska utrzymał w mocy własną decyzję...
w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp...

II SAB/Wa 129/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-09

publicznej, zgodnie z art. 61 Konstytucji RP oraz na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej o upublicznienie treści wszystkich...
z dnia [...] maja 2018 r. sygn. [...]'., Skarżący wskazał, że dnia [...] kwietnia 2018 r. złożył wniosek o dostęp do informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   26