Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SA/Wa 1434/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

też, że strona www.trybunal.gov.pl pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....
podmiotu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Art. 26 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych...

II SAB/Wa 4/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-31

one informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej., Organ nadmienił, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych pismo strony wnoszone...
informacji publicznej poprzez błędne zastosowanie, polegające na nieudostępnieniu informacji publicznej na wniosek,, 2) art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...

II SA/Wa 1927/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-24

wniosku skarżącej, Szef Kancelarii Sejmu RP, powołując się na przepisy art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz...
o dostępie do informacji publicznej wykazów obywateli albo sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Jednocześnie, WSA w Warszawie...

II SA/Wa 450/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

. o dostępie do informacji publicznej. Organ stwierdził, że żądane informacje wprawdzie stanowią informacje publiczne, ale nie mogą zostać udostępnione z uwagi na ochronę...
zakwestionował też dokonaną przez organ wykładnię art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podnosząc, że przepis ten dotyczy osób publicznych. Wskazywał...

II SAB/Wa 417/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

do uzyskania informacji o 'sposobach przyjmowania i załatwiania spraw' na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej - art. 6 ustęp 1 pkt 3 ppkt d. W ocenie...
skarżącego organ zamiast wydać decyzję, prowadzi korespondencję, w której pokrętnie odmawia dostępu do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Generalny Inspektor wniósł...

II SA/Wa 2154/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-24

osobowych, jak i prawa dostępu do informacji publicznej, postanowił skorzystać z przysługujących mu uprawnień i przystąpić do toczącego się postępowania przed Prezesa...
w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm. u.i.d.p.)., Zdaniem [...] kwestia wykładni art. 11 c...

II SA/Wa 918/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-29

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764)., W uzasadnieniu decyzji GIODO wskazał, co następuje:, W dniu [...] kwietnia 2017 r...
tajemnic ustawowo chronionych, co skutkowało wydaniem decyzji w trybie art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W [...] Sp. z o.o. zostały przeprowadzone...

II SA/Wa 1813/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-14

i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), dalej: 'u.d.i.p.', utrzymał w mocy własną decyzję z dnia...
na odmowie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotów kontrolowanych, przy jednoczesnym wskazaniu, że decyzje administracyjne...

II SAB/Wa 630/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-09

Inspektora Ochrony Danych Osobowych o podanie - w ramach dostępu do informacji publicznej - informacji 'dlaczego jest brak możliwości wpisania w rejestrze eGIODO konkretnego...
nie stanowi informacji publicznej w myśl przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, lecz prośbę o interpretację przepisów. Generalny Inspektor powołał...

II SA/Wa 1810/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

przepisami, sposób;, 3) art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez ograniczenie dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne...
. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez przyjęcie, że postępowanie prowadzone przez KRS w celu wyłonienia kandydata, który zostanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   62