Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SA/Sz 795/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-25

i nie sanuje tego zaliczenie przedmiotu w listopadzie 2018 r. Dziekan wskazał, że M. K. nie zaliczył także przedmiotu 'Choroby wewnętrzne'. Zdaniem Dziekana, wbrew podnoszonym...
przez studenta twierdzeniom, test podsumowujący przedmiot 'Choroby wewnętrzne' nie miał charakteru diagnostycznego, lecz jego zaliczenie było warunkiem koniecznym...

II SA/Bk 114/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-23

, że w roku akademickim 2018/2019 skarżący nie zaliczył przedmiotu - 'Choroby wewnętrzne' - otrzymując w obu terminach poprawkowych ocenę niedostateczną. W dniu [...] września 2019 r...
, chyba że przyczyną powtórnego niezaliczenia była długotrwała choroba. Powtarzanie roku z powodu długotrwałej choroby jest możliwe, nie więcej niż raz w okresie studiów...

II SA/Wa 348/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-25

z chorób zakaźnych i chorób wewnętrznych. Kolejni Dziekani najpierw przedłużali studia skarżącemu, potem skreślali go kilkakrotnie z listy studentów z powodu braku zaliczeń...
i na wniosek studenta uchylali decyzję o skreśleniu z listy studentów dając mu kolejne szanse ukończenia studiów., Egzamin z chorób zakaźnych skarżący złożył w czerwcu...

III SA/Gd 52/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-07-29

. L. nie zaliczył semestru IX w roku akademickim 2019/2020 w określonym terminie z następujących przedmiotów: 'Praktyka zawodowa'., P. L. wystąpił do organu z wnioskiem...
oraz, że uiścił jednorazową opłatę za powtarzanie semestru w wyznaczonym terminie. Wyjaśnił, że starał się odbyć praktykę zawodową w czasie wakacji w 2020 r., jednak ze względu...

III SA/Łd 524/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-22

na niezaliczenie przedmiotu choroby wewnętrzne. Następnie studentka otrzymała zgodę na warunkowe zaliczenie semestru 10, a ostateczny termin zaliczenia warunku upływał 6...
12 (na którym odbywała studia warunkowo), tj. choroby dziecięce oraz ginekologia i położnictwo. Powyższe, zdaniem organu, uzasadniało skreślenie strony z listy studentów...

III OSK 130/21 - Wyrok NSA z 2021-03-10

świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego...
tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat., W nawiązaniu do zarzutów odwołania organ II instancji stwierdził, iż obszar wiedzy oraz inne akty...

II SA/Kr 499/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-12

., Jako Przewodniczący Związków Zawodowych reprezentuje związek i nie podejmuje indywidualnych decyzji, jeśli Związek Zawodowy coś opiniuje jest to opinia Związku, a nie poszczególnych...
osób. Zresztą stanowiska związków zawodowych nie wpływają bezpośrednio na prawa, czy obowiązki innych osób, bowiem nawet przy opiniowaniu spraw pracowniczych- pracodawca...

II SA/Po 976/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-06

Daniel (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 kwietnia 2022 r. sprawy ze skargi M. J. na decyzję Rektora Państwowej Szkoły Zawodowej [...] z dnia...
[...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów I. uchyla zaskarżoną decyzję II. zasądza od Rektora Państwowej Szkoły Zawodowej [...] na rzecz skarżącej...

II SA/Wa 773/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

w sprawie nadania tytułu zawodowego licencjata uczestniczki postępowania - absolwentki Wydziału [...] w O. Wyższej Szkoły [...] im. [...] w W. na kierunku [...]., W uzasadnieniu...
w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu wobec uczestniczki postępowania, czy też wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej o nadaniu...

IV SA/Wr 225/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-19

z odpłatności za powtarzane przedmioty jak np. długotrwała lub ciężka choroba studenta lub członka jego rodziny, klęska żywiołowa czy kradzież. Ponadto organ zauważył...
) jako poważna lub długotrwała (trwająca dłużej niż 6 miesięcy) choroba studenta albo najbliższego członka jego rodziny uniemożliwiająca poniesienie kosztów nauki w danym...
1   Następne >   +2   +5   10