Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Wr 2616/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-26

. do [...]r., przedkładając w celu potwierdzenia tego faktu, dokumenty stwierdzające chorobę zawodową u innej pracownicy zatrudnionej w spółdzielni pracy na takim samym stanowisku...
w tej Spółdzielni. Przedłożone przez skarżącą dokumenty, tj. karta wypisowa z Kliniki Chorób Zawodowych z dnia [...]r., decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...]r...

II SA/Wa 2584/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-07

ponad 36 lat. W wyniku przyznania mu renty z tytułu choroby zawodowej przyznane ww. decyzją z dnia [...] października 1999 r. świadczenie przedemerytalne zostało mu odebrane...
z dnia 19 października 1999 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. poinformował Powiatowy Urząd Pracy w R., iż R. J. pobiera rentę z tytułu choroby zawodowej...

II SA/Wr 1855/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-06

. Po zawiadomieniu przez ZUS o nabyciu przez wnioskodawcę prawa do renty z tytułu choroby zawodowej zasadnie organ I instancji uznał, że w chwili rejestracji wnioskodawca...
do świadczenia z ubezpieczenia społecznego z tytułu częściowej niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej uzyskał na okres od dnia [...]roku do dnia...

II SA/Kr 2520/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-10

decyzją z dnia [...].2003r. przyznał J. J. rentę z tytułu choroby zawodowej od dnia [...].2002r. do [...].2004r., W związku z powyższym, skoro okazało się, że orzeczenie...

II SA/Gd 1842/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-24

i ich rodzin, o ubezpieczeniu społecznym oraz o świadczeniach pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawodawca jednak nie zalicza tych okresów do okresów...
),o ubezpieczeniu społecznym oraz o świadczeniach pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych., Cytowany przepis jednoznacznie traktuje wskazane w nim okresy pracy...

II SA/Ka 3497/01 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-02-05

. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz.144 ze zm.) i art.104 k.p.a., odmówił przyznania M. B. świadczenia z tytułu wypadku...
. Od wspomnianej daty brak jest przepisu zawierającego odesłanie do przepisów ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w razie wypadku podczas...

II SA/Ke 987/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-12-30

związany z chorobą zawodową, zniszczone płuca oraz chorobę epileptyczną, na którą cierpi od urodzenia nie pracuje od ośmiu lat i pobiera rentę zdrowotną w wysokości 569...

II SA/Sz 211/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-06

J. S.-B. o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi T. J. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie choroby...
zawodowej p o s t a n a w i a: oddalić wniosek Wyrokiem z dnia 21 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę T.J. na decyzję Wojewody z dnia [...] r...

II SA/Po 526/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-11

wniosku wnioskodawca oświadczył, że nie ma środków na życie, jedzenie, leki i opłacenie rachunków. Nie pracuje zawodowo, gdyż ma stwierdzoną chorobę zawodową, nie stać...

II SA/Gl 798/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-11

Administracyjnego w Gliwicach o sygnaturach 3/II SA/Ka 1854/03 i 3/II SA/Ka 2837/03 cytując fragment, iż 'w pozycji 19 wykazu chorób zawodowych widnieją choroby centralnego...
nie jest uzasadniona., Niewątpliwie skarżący mają rację, że pole elektromagnetyczne jest szkodliwe a jego oddziaływanie może być źródłem chorób, w tym kwalifikowanych jako choroby...
1   Następne >   +2   +5   +10   100