Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I OSK 918/21 - Wyrok NSA z 2022-01-12

nie wydał decyzji w przedmiocie uznania świadczenia za nienależnie pobrane, uznając że skoro zastosowany został art. 16 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych...
o świadczeniach rodzinnych normuje jedynie sposób potrącania przez ten organ z wypłaconego uprawnionej osobie należnego świadczenia emerytalnego wraz z należnymi dodatkami...

I OW 91/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

. o świadczeniach rodzinnych organ właściwy oznacza wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie...
rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. W jego ocenie, wobec zmiany miejsca zamieszkania strony, OPS w Pszczynie stał się niewłaściwy do dalszej wypłaty świadczenia...

I OW 303/19 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

świadczenie i do prowadzenia dalszego postępowania wobec T. S., zamieszkałego w [...] przy ul. [...]., Stosownie do treści art. 30 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba...
, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Wedle ust. 8 art. 30 tej ustawy kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...

I OW 174/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-09

ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (...), przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi...
emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny...

I OW 225/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-14

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Dodał, że na podstawie art. 21 § 3 K.p.a....
się do argumentacji wnioskodawcy, Dyrektor MOPR nie zgodził się przede wszystkim ze stanowiskiem, iż w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby pobierającej świadczenia rodzinne...

I OW 125/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jako świadczenie rodzinne (orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 5 lutego 2002 r. w sprawie Humber, 255/99...
przyjętej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 'określenie -świadczenia rodzinne- oznacza wszelkie świadczenie rzeczowe lub pieniężne, wyrównujące koszty utrzymania rodziny...

I SA/Wa 1889/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-03

do uzyskania wnioskowanego świadczenia., Organ I instancji przywołał treść art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych o świadczeniach rodzinnych...
, w rozpatrywanej sprawie obywatelstwa i statusu pobytowego rodzica dziecka, jako osoby formalnie zwracającej się o przyznanie świadczenia rodzinnego,, - art. 18 i art. 71 ust. 1...

I OW 59/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-11

.., Zdaniem Wójta Gminy W. przez 'miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne', o którym mowa w art. 3 pkt 11...
dla rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania danego świadczenia rodzinnego., W odpowiedzi na wniosek Prezydent Miasta L. wniósł o wskazanie jako organu właściwego Wójta Gminy...

I OW 107/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-18

państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne lub wystąpiły inne okoliczności...
ubiegającej się o świadczenie rodzinne. Dotyczy to również decyzji w przedmiocie świadczeń nienależnie pobranych., Skoro Prezydent Miasta L., ze względu na miejsce...

I SA/Wa 2392/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-16

dziecka, jako osoby formalnie zwracającej się o przyznanie świadczenia rodzinnego),, - art. 18 i art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji, zapewniających rodzinie...
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 2220 ze zm.). Zgodnie z jego treścią świadczenia rodzinne przysługują...
1   Następne >   +2   +5   +10   91