Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

VII SA/Wa 1147/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-02

także świadczenia rodzinne w kwocie 478 zł miesięcznie. Pominięcie tych informacji w złożonym wniosku wskazuje na nierzetelne i wybiórcze przedstawianie przez skarżącego...
związanych z utrzymaniem domu,, - wskazanie, czy skarżący (lub jego żona) otrzymuje świadczenie wychowawcze ('500 plus'), a jeśli tak - na jedno, czy na dwoje dzieci...

II OZ 1022/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-21

z niepełnosprawnym synem, który wymaga stałej rehabilitacji i leczenia. Jako źródła utrzymania dwuosobowej rodziny wskazała własne świadczenie emerytalne w wysokości...
896,68 zł netto miesięcznie oraz świadczenia otrzymywane przez syna, mianowicie: zasiłek pielęgnacyjny, stypendium socjalne z uczelni i pomoc z Państwowego Funduszu...

IV SA/Wa 424/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

wskazała własne świadczenie emerytalne w wysokości 896,68 zł netto miesięcznie (wedle załączonego do wniosku zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia...
[...] kwietnia 2012 r.) oraz świadczenia otrzymywane przez syna, mianowicie: zasiłek pielęgnacyjny, stypendium socjalne z uczelni i pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

IV SA/Wa 424/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-11

domowe wspólnie z niepełnosprawnym synem, który wymaga stałej rehabilitacji i leczenia. Jako źródła utrzymania dwuosobowej rodziny wskazała własne świadczenie emerytalne...
w wysokości 896,68 zł netto miesięcznie oraz świadczenia otrzymywane przez syna, mianowicie: zasiłek pielęgnacyjny, stypendium socjalne z uczelni i pomoc z Państwowego...

II SA/Wa 1312/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-01

, że żona skarżącego uzyskuje poza, wskazanym już w urzędowym formularzu, dochodem z tytułu pracy - 1335, 81 zł netto także świadczenie emerytalne w wysokości 1653, 56 zł...
, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Nadto, małżonkowie obowiązani są do wzajemnej pomocy przez którą należy rozumieć nie tylko świadczenie osobiste ale i pieniężne...

IV SA/Wa 424/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

okoliczności świadczących o tym, że jej sytuacja majątkowa lub rodzinna uległa zmianie w sposób uzasadniający zmianę postanowienia Sądu z dnia 11 września 2012 r...
rehabilitacji. Jako źródła utrzymania dwuosobowej rodziny wskazała własne świadczenie emerytalne w wysokości 1.200 zł miesięcznie oraz świadczenia otrzymywane przez syna...

IV SA/Wa 1910/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

jako źródła dochodu w gospodarstwie domowym wskazał wyłącznie stosunek pracy, w którym pozostaje oraz świadczenie emerytalne matki, to wobec wezwania do wyjaśnienia...
majątkowego oraz podania dokładnych danych o stanie rodzinnym., Z kolei art. 255 ppsa stanowi, iż jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające...

IV SA/Wa 109/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-17

(np. kopii decyzji ustalającej aktualną wysokość świadczenia emerytalnego);, - nadesłanie wyciągów z posiadanych przez nią wszelkich rachunków bankowych, w tym kont i lokat...
jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości - wezwać stronę do złożenia w zakreślonym terminie, dodatkowego...

IV SA/Wa 110/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-13

skarżącą do uzupełnienia wniosku poprzez:, a) nadesłanie dokumentu wskazującego wysokość uzyskiwanego dochodu (np. kopii decyzji ustalającej aktualną wysokość świadczenia...
, może - jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku, okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego...

VII SA/Wa 2614/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

,, - wskazanie, czy skarżący lub jego żona otrzymują świadczenie wychowawcze na dziecko (tzw. '500 plus') na syna A. S.,, - nadesłanie wyciągów z rachunku bankowego...
na wezwanie z dnia 27 grudnia 2016 r., w piśmie z 8 stycznia 2017 r. skarżący wskazał, że nie otrzymują z żoną świadczenia wychowawczego na nieletniego syna...
1   Następne >   3