Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

IV SA/Wa 1115/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-19

o stanie rodzinnym., Z kolei art. 255 ppsa stanowi, iż jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej stanu majątkowego i możliwości...
płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest zobowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć...

I SA/Wa 1753/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną E.. Źródłem utrzymania rodziny są świadczenia emerytalne...
[...] sierpnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego...

I SA/Wa 2421/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-25

). Dochody gospodarstwa pochodzą ze świadczenia emerytalnego skarżącej w wysokości [...] zł. Z wyjaśnień składającej wniosek wynika, że duża część ww. świadczenia...
uzyskiwanego świadczenia pozwala zaspokoić wyłącznie podstawowe potrzeby (konieczne utrzymanie), co wskazuje na obiektywnie stwierdzoną niemożność wywiązania...

I SA/Wa 2017/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-05

polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., za pozostawienie których miały przysługiwać świadczenia przewidziane w:, 1) układzie z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy...
rozpoczętą w 1939 r., za pozostawienie których miały przysługiwać świadczenia przewidziane w tzw. układach republikańskich z września 1944 r. dotyczących ewakuacji obywateli...

I SA/Wa 882/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-14

² oraz gospodarstwo rolne o powierzchni [...] ha. Otrzymuje świadczenie emerytalne w wysokości [...] zł brutto. Nie posiada oszczędności. Z wyjaśnień składającego wniosek...
, że jedynym źródłem jego dochodów jest, jak zadeklarował, świadczenie emerytalne. Wysokość tego świadczenia w kontekście przeciętnych potrzeb gospodarstwa domowego...

I SA/Wa 657/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

otrzymywanego świadczenia rentowego w wysokości 540 zł. Nie jest to jednak kwota, którą może swobodnie dysponować, albowiem, jak wyjaśnił, wymienione świadczenie rentowe...
rozstrzygnięcia okoliczność, że wnioskodawca, po odbyciu kary pozbawienia wolności, pozostaje aktualnie bez pracy, utrzymując się z niewielkiego świadczenia rentowego...

I SA/Wa 1280/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-10

poza obecnymi granicami państwa polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r, za pozostawienie których miały przysługiwać świadczenia przewidziane w tzw. układach...
których miały przysługiwać świadczenia przewidziane w:, układzie z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwo, lenia Narodowego a Rządem Białoruskiej...

I SA/Wa 2439/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

oświadczyli także, że nie posiadają żadnego majątku, w tym oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Rubryka wniosku o prawo pomocy odnosząca się do stanu rodzinnego...
przyznanych świadczeń;, 6. przedłożenie dokumentów potwierdzających zły stan zdrowia wnioskodawców ('poważną chorobę', o której mowa w złożonych wnioskach R. P. i M. P...

I SA/Wa 2020/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-09

w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., za pozostawienie których miały przysługiwać świadczenia przewidziane w:, 1) układzie z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim...
tych nieruchomości, za pozostawienie których miały przysługiwać świadczenia przewidziane w wymienionych dalej porozumieniach międzynarodowych. W treści tego artykułu brak...

I SA/Wa 1749/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-24

w administrację i użytkowanie działki nr [...] na rzecz Pracowniczego [...], który następnie przekształcił się w Rodzinny [...], wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę...
[...]. Spełnione są również przesłanki do nabycia przez [...] użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu - art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach...
1   Następne >   +2   6